Bárth János – Sztrinkó István szerk.: Cumania 13. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1992)

Néprajz - Bárth János: Bácskai megosztott települések

CUMANIA 13., KECSKEMÉT, 1992. 345 BARTH JÁNOS Bácskai megosztott települések A TÉMÁRÓL ÉS A FORRÁSOKRÓL Amikor a XX. század első felében GYÖRFFY István felfedezte a megosztott települést, kimondva vagy kimondatlanul úgy vélte, hogy egy keleti eredetű ma­gyar települési sajátosságnak jutott a nyomára. 1 Azóta a kutatók sok-sok szállás­kertes települést leírtak. Nyilvánvalóvá vált, hogy a lakótelkek és a paraszti gazda­sági telephelyek térbeli elkülönülését jelentő megosztott település tűzbiztonsági és gazdaságszervezési okok miatt praktikusnak mondható településmód, amely létre­jöhetett és létre is jött Közép-Európa legkülönbözőbb tájain. A szálláskertet a magyar feudális joggyakorlat a beltelek részének tekintette. Gyanítható, hogy egyes vidékeken a XVIII. századi állami hatóságok és a földesurak jónak tartották és szorgalmazták a parasztság kétbeltelkű településmódját. Erre utal, hogy nyelvre, nemzetiségre való tekintet nélkül, szálláskertes formában települtek olyan helysé­gek is, amelyek a XVIII. században új településként jöttek létre. 2 Bár a történelmi Magyarország kétbeltelkű településeinek elterjedéséről vi­szonylag pontos kép áll a kutatók rendelkezésére 3 , nem fölösleges szaporítani a konkrét példák számát. Különösen nem haszontalan az efféle igyekezet, ha a bemutatandó falu nem magyar lakosságú, vagy viszonylag kései, újranépesedett település. Ezek a példák eredményesen oszlathatják a megosztott településrend keleti eredetű, ősi magyar sajátosság voltának itt-ott még ma is föllelhető szellemi ködét. Alábbiakban néhány bácskai helység hajdani belterületi osztottságát, kétbel­telkűségét mutatom be, kizárólag levéltári források, elsősorban térképek alapján. 4 1. GYÖRFFY István 1928. — GYÖRFFY István 1937. 2. BÁRTH János 1975. 245—246, 271 — BÁRTH János 1984/a. 222. — BÁRTH János 1987. 38—40. 3. HOFER Tamás 1960. 331 351. 4. Bogyán, Doroszló, Hódság Bácsújfalu — Istorijski Arhív, Zombor, Zbirka Urbarialnih spisa, Bodjan — U.ott Zbirka Karata 86. — U.ott Zbirka Karata 36. — Kalocsai Érseki Levéltár (a továbbiakban: KÉL) II. T. 79., T. 83.

Next

/
Oldalképek
Tartalom