Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 12. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1990)

Néprajz - Bárth János: Pásztorokkal kötött uradalmi szerződések

458 BARTH: PÁSZTOROKKAL KOTOTT URADALMI SZERZŐDÉSEK főfeladata lévén, minden szaporúságot azonnal bejelenteni kötelezetvén, már azért is: hogy a' szaporu­lat azonnal billeg alá vétethessen. 5. Minthogy Csordás Páll, az uradalom Jószágáért, mellyet elvállal, felelős, kötelessége mindenne­mű marha betegséget, dögletességet felderítve bé jelenteni, és attól a' Gulyát megóvni, e' szempontból de külömben is tilos idegeny marhának a' Gulyába be vétele. 6. Csordás Páll Gulyás, lenntebb elsorolandó fizetéséből, ön maga lévén, köteles egyénnyeit, Bojtárjait el látni, az élelem fuarzása is őt terheli, és e szempontból szabad néki négy lovat a Gulyának szabót élelmen legeltettni és teleltettni, nyíltan kimondattván: hogy a' Gulyásnak, ha kivántattni fog, kötelessége lesz a' szántó földek fektetés általli javíttatása. 7. Kicserélés vagy Jószág elidegenítés, nem csak Kárpótlást vonand maga után, hanem még engedetlenség, részegeskedés, káros jószág élelmezéssel szolgálat vesztést is vonand maga után, és pedig olly móddal, hogy az illymódú károsittatását az Uradalomnak Csordás Páll megtéritteni köteleztetik. 8. Mint fenntebb is említtetett, kötelessége a' jószágnak lelkiismeretes ápolása a' Gulyásnak, tilos tehát veszélyes helyeken a' Legeltetés, tilos rossz eleséggel való élelmezés, érdeke pedig ezt Csordás Pálnak nem tenni, mert külömben kárpótlásra fog szoríttatni. 9. Kötelessége még a' Gulyásnak a' Gulya számára sót, orvosságot és orvost önköltségén szálitani, a' sónak és takarmánynak, Legeilőnek gondját viselve, azzal a' lehető legjobb módon gazdál­kodva, minden meg csonkítástól meg óvni. Kötelessége még 10. A' számadó Gulyásnak az Uradalom veteményei, nádasai, és kaszállóiban való kártétel (elkerülése.) Tilos az ifjabb erdőköni legeltetés, nyíltan kimondattván: hogy minden kárt dupla értékben téritend meg a' Gulyás kártétel esetén. 11. Minden káros körülményeket köteles Számadó Gulyás az Uradalmi főtisztnek bejelenteni, — Hlyen a víz, Legellő és takarmány hiány. 12. A' felvenni tiltott idegeny marhát, ha az uradalom nyájja köztt találandja, elfogja kobozni. 13. Számadó Gulyás Zsold földgyét maga erejével köteles megművelni. Tilos ön marháját külön legeltetni, sózatni, itattni és télen teleltetni. Kötelessége pedig a' Tisztség eránt tellyes tisztelettel viseltetni. 14. Számadó Gulyásnak következő fizetés adatik egy évre, és mindenkor fertály évi részletekben, nevezetessen: Kész pénzben Hetvenöt forint Hat osztrák mérő tiszta Búza Negyven osztrák mérő kétszeres Búza Huszonöt osztrák mérő zabb Három osztrák mérő főzelék. Babb vagy kása, ami van, és amit az uradalom adni akar. Hatvan font sóó. Nyolcvan font Szalonna Három hold szántó föld, maga marháján szántva és ön magjával vetve. Négy Ló élelmezése Huszonöt darabb szarvasmarha legeltetés és teleltetés. Számadó Gulyás ezen Pontokat megértvén, és megértettként elválalva, igy legpontossabb tellyesi­tésükre magát kötelezvén, saját keze kerent vonásával megerősíti. Kalocsán február 14-én. 1857. Csordás Pál s. k. hajósi lakos + vonyása 2. SZERZŐDÉS Melly szerént bajai lakos Kováts János, a' nagy Méltóságú Kalocsai érsekség tinó gúlájához, és a felső Pandurszigeti Fübéres baromhoz Pásztornak és számadó gulásnak felfogadtatott, és pedig: 1. A felfogadot Pásztornak szolgalatja kezdetét veszi 1858-ik évi Szent Jozef napkor, vagyis az

Next

/
Oldalképek
Tartalom