Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 12. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1990)

Néprajz - Bárth János: Pásztorokkal kötött uradalmi szerződések

NÉPRAJZ 459 évi Mártius 19-én, melly napon tartozik, mind a' tinó barmot őrizete alá által venni; mind a' fübéres barom őrizetére kiállani, és tart szolgalatja a tinó baromra nézvést 1859-ik évi Szent Jozef napig, vagy is egy évig, a fübéres baromra nézvést 1858-ik évben mind addig, mig a hó a barmot az erdőből ki nem szorítja, e részben a fübéres barom elbocsájthatása a felügyelő tiszt által leend megállapítva. 2. Minden, mind a tinó gulyához, mind a fübéres baromhoz tartozó marhának őrizése és őriztetése Kováts Jánosnak szoros és lelkiismeretes kötelessége, ezen szempontbul Kováts János köteles magát, a lentebb kijelölt fizetésért, elegendő cseléddel és jó erkölcsű, romlatlan egyénekkel ellátni, és még akkor is kötelessége Kováts Jánosnak a marha nyájnál folytonosan jellen lenni, nyaralás és telelés alatt egyaránt: A szerződés 3—10. pontja a pásztor nevétől eltekintve szó szerint megegyezik az 1. sz. szerződés 3—11. pontjával, ezért közlésétől eltekintünk. 11. Ha a 4-ik pontban is már tilalmazót idegen marhák, az uradalom nyája közt találtatnának, azonnal elkoboztatnak. Ugyanazért a számadó gulásnak bár kinek jószágát utalvány nélkül a fübéres barom közzé is be fogadni, vagy a be bérlettekből kiadni, a fübér háromszoros megtérittése büntetés mellett, tilalmaztatik. 12. A számadó gulás zsoldföldjét, melly az Aligvártai Pusztán adatik ki, maga erejével köteles meg művelni. 13. Az uradalmi tisztség, — ugy is mint felügyellője — eránt tellyes tisztelettel viseltetni, kiadott rendelkezését tellyesíteni kötelessége leend. 14. Köteles a számadó gulás az uradalmi tinó barom, és a fübéres barmok külön őriztetésén kivül a Szent Istváni Tisztség fejős marháját, minden darab marhátul fizetendő egy ezüst forint pásztorbér mellett, külön őriztetni, azt aminden reggel Szent Istványrul a legelőre ki és estve rendesen vissza hajtani. E czélra felfogadott bujtárnak könnyebb ellátása tekintetéből a' számadó gulás béegyezésével, külön őrizet alatt, fübéres, fejős barom felállítása is megenged tett vén. 15. A számadó gulásnak, az uradalmi tinó barom külön őrizetéért, következő fizetés adatik egy évre, és mindenkor fertál évi részletekben kiveendő; nevezetessen: Készpénzben 56, az az ötvenhat ezüst forint;— Tiszta búza 4, az az négy ostrák mérő;— Kétzeres búza 24 az az húszon négy ostrák mérő;— Zabb 15 az az Tizen ött ostrák mérő;— Főzelék, 2 az az Két ostrák mérő bab vagy kása, vagy mi van;— Só 20 az az Húsz font;— Szalonna 50 az az Ötven font;— Lágy hasábfa 2 az az Két bécsi öl;— Szántó föld 1 1/2 az az Egy és fél hold, maga erején mivelve, és tulajdon magjával bé vetve, az Aligvártai pusztán: Feles föld 10, az az Tiz hold, kamat nélkül, de csak tulajdon személye által élvezhető, és másra át nem ruházható, szinte az Aligvártai pusztán;— Lótartás. 4 az az négy darab lótartás. Szarvas marha 15 az az Tizen ött darab szarvas marha teleltethetés az uradalomi takarmányon;— 25 az az Húszon ött darab marha nyári legeltethetés, a' teleltetésre megengedett mennyiségen kivülis, azzal öszvesen Negyven darab a' nyaraltathatás száma. 16. A fübéres barom őrizetéért, minden darab marha után egy az az 1 forint ezüst pénzben,

Next

/
Oldalképek
Tartalom