Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 12. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1990)

Néprajz - Balassa M. Iván: Adalék a népi építészet régészeti kutatásának történetéhez

CUMANIA 12, 1990 427 BALASSA M. IVÁN Adalék a népi építészet régészeti kutatásának történetéhez A magyar népi építészet kutatásában nem lehet túlértékelni azt a mozzanatot, mikor az addigi, jobbára a helyszíni kutatásokon alapuló források mellé újabbak társultak, elsősorban a régészet jóvoltából. Az egyes építményekről, mindenekelőtt a lakóházról, annak történeti alakulásáról kialakított, többnyire spekulatív elkép­zelések helyébe immáron megbízható adatokon alapuló fejlődésmodellek felvázo­lására nyílt alkalom. Közismert tudománytörténeti tény, hogy e téren SZABÓ Kálmán Kecskemét környéki ásatásai voltak az úttörőek. Az alföldi magyar nép művelődéstörténeti emlékei című, 1938-ban megjelent munkája PAPP Lászlónak az ugyanezekről a feltárásokról készített elemzésével (Ásatások a XVI. században elpusztult Kecskemét-vidéki falvak helyén. Néprajzi Értesítő XXII. [1931.] 137— 152.) azonnal jelentős visszhangban részesültek. A Kecskemét-környéki ásatások előzményei azonban kevéssé ismertek, ezért is tartjuk fontosnak a következő, 1929-ben BÁTKY Zsigmond által írt levél közlését: N. T. 80/1929. Méltóságos főigazgató úr! F. évi október 19-én kelt 286 számú leiratára a Kecskemét Városi Múzeum ásatási segélye ügyében az alábbi véleményt van szerencsém előterjeszteni: A középkorban, sőt a török világ után is elpusztult községek romjainak feltárása művelődéstörténeti (régészeti, néprajzi) szempontból elsőrendű fontossá­gú. Ezek az ásatások volnának egyebek mellett arra hivatva, hogy a magyar régészet és néprajz között tátongó űrt áthidalják. Százával találjuk az Alföldön a török világ alatt elpusztult falvak romjait, de ezek helyén ásatás legfeljebb a templomok feltárása céljából történt, magának az egészt telephelynek a házaknak és minden bennükvalójuknak módszeres kutatása föltehetőleg a leletek szegényes volta miatt, úgy látszik nem izgatta régészeinket

Next

/
Oldalképek
Tartalom