Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 11. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1989)

Történelem - Fenyvesi László: Kecskemét katolikus egyházának, a ferenceseknek a szerepe a hitélet, az anyanyelvi kultúra, a szellemiség formálásában a török időkben

CUMANIA 11. 155 FENYVESI LÁSZLÓ Kecskemét katolikus egyházának, a ferenceseknek a szerepe a hitélet, az anyanyelvi kultúra, a szellemiség formálásában a török időkben 1. A MEZŐVÁROS KATOLIKUS EKLÉZSIÁJA A FERENCESEK BEKÖLTÖZÉSÉIG Lelkészhiány, licenciatusok, missziós páterek Hazánk sorsát, s vele párhuzamosan a római katolikus vallás helyzetét megpecsé­telték a XVI. századi nagy török hadjáratok, az országos egyharmad részének mohamedán kézre kerülése, a protestáns tanítások gyors ütemű térhódítása, a 15 éves háború és a Bocskai-szabadságharc pusztításai, vérveszteségei, az iszlám államegyház által leginkább támogatott pravoszláv „szakadárság" (schismatiz­mus) fokozatos előretörése az Alföldön s a Dunántúlon. Jellemző a katolicizmus hadállásainak rendkívül nagymérvű meggyengülésére a hódoltságban, hogy Páz­mány Péter esztergomi érsek szerint 1622-ben a Duna, a Tisza, a Dráva és a Száva töröknek alávetett, irdatlan területein legfeljebb húsz római katolikus szertartású plébános tevékenykedett. 1 Ilyen viszonyok közepette korántsem meglepő, hogy a török uralom alá került középső országrészeken még a legnépesebb mezővárosok (szultáni hászvárosok, kincstári birtokok) hithű egyházközségei is csaknem állandó lelkészhiánnyal küsz­ködnek, 2 hiszen a protestantizmus pozícióit jócskán megszilárdító bécsi béke korában Habsburg—Magyarország súlyos gondokkal megterhelt katolikus egyhá­zi vezetése még a királyi terület (a Felvidék és a Nyugat-Dunántúl) plébániáit sem tudta maradéktalanul ellátni lelkészekkel, nemhogy a török hódoltság belsejének 1. FRAKNÓI V. 1869. II. 41—48.; HANUY F. 1910. 1. 292., 297—298.; SZABÓ Gy. P. 1921. 154.; JUHÁSZ K. 1921. 8.; SZARKA Gy. 1947. 106.; BITSKEY I. 1986. 116. 2. JUHÁSZ K. 1921. 8—10.; Uő. 1960. 24.; VANYÓ T. A. 1986. 62—69.

Next

/
Oldalképek
Tartalom