Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 10. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1987)

Történelem - Bánkiné Molnár Erzsébet: A Jászkun Kerület helységeinek közigazgatási szervezete

CUMANIA 10. 119 BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET A Jászkun Kerület helységeinek közigazgatási szervezete (1745—1848) BEVEZETÉS A Jászkun Kerület közigazgatástörténetének tanulmányozását sürgeti, hogy alig található történeti irodalmunkban olyan feldolgozás, amely a kiváltságos kerüle­tekkel, ezek közül is a Jászkun Kerület helységeinek közigazgatásával foglalkozik. A kutatók jelentős része foglalkozott a szabad királyi városokkal és a mezőváro­sokkal. A kevésbé kidolgozottnak ezek közül a mezővárosi közigazgatás történeti feldolgozása tekinthető, bár a várostörténeti monográfiákban legtöbbször helyet kap e téma is legalább egy fejezet erejéig. A megjelent városmonográfiák közül példamutató részletességgel tárgyalják a közigazgatás történetét a hajdúvárosok monográfiái, de jelentek meg tanulmányok Gyöngyös, Győr, Székesfehérvár, Nagykőrös, Debrecen, Esztergom, Szombathely stb. közigazgatástörténetéről is. 1 Átfogóan ismerteti a mezővárosok, különösen az egyházi mezővárosok jogi helyzetét CSIZMADIA Andor, ugyancsak önálló kötet­ben jelent meg Nyíregyháza önkormányzatának története. 2 Elismerésre méltó KISS József ilyen irányú tevékenysége, valamint az 1980-ban megjelent „Adatok Szolnok megye történetéből" с kötet, mely a jász városok és községek közigazgatásáról is szolgál adalékokkal. 3 A néprajzi irodalomban is találhatunk a Jászságra vonatkozó értékes közigazga­tástörténeti vonatkozásokat. Ki kell emelni SZABÓ László munkáit, aki a jász etnikai csoportot vizsgálva elemző részletességgel foglalkozik a jászság organizált 1 KÁLLAY I. 1971.; FELHŐ I. 1946. 208—267; PAULINYI O. 1963. 33-46.; BAK B. 1980.; KÁLLAY I. 1966. 21-61., 287—328.; VISSI ZS. 1974. 65—72.; KOMORÓCZY GY. 1969., 1979.; MAJLÁT J. 1948.; KOMORÓCZY GY. 1971., 1972., 1973., 1975.; LÉNÁRT A. 1978.; KISS M. 1971. 117—143.; RÁCZ I. 1958—59. 85—104.; NÓVÁK L. 1978. 9—169. 2 CSIZMADIA A. 1962., 1940.; HÁRSFALVI P. 1982. 3 KISS J. 1979., SZABÓ L. 1980.

Next

/
Oldalképek
Tartalom