Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 8. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1984)

Helytörténet - Szabó Zoltán: Kecskeméti céhek vallási vitái a 18. században

CUMANIA 8. 147 SZABÓ ZOLTÁN Különböző vallású céhtagok közötti viták Kecskeméten a 18. században A 18. század középső harmadában a már közigazgatási kérdéssé vált, királyi rendeletekkel is szabályozott vallásgyakorlat kedvezőtlen volt a protestánsoknak. Néhány évtizede a protestánsok kénytelenek voltak megülni a katolikus ünnepeket, a mesterembereknek kötelező volt részt venni a katolikus körmeneteken. Az 1731-ben kiadott Carolina Resolutio — az 1681. és 1687. évi törvényeket is megerősítve — úgy intézkedett, hogy a protestánsok a korábban kijelölt, articuláris helyeken tarthattak nyilvános istentiszteletet, a protestánsok számára is kötelező volt azonban katolikus papnak járó dézsma megfizetése. A protestánsok házas­sággal kapcsolatos ügyeit katolikus egyházi bíróság tárgyalta. Hivatalban olyan személyt lehetett csak alkalmazni, aki az ún. Werbőczy-féle dekretális esküt letette, melyben Szűz Máriát és a szenteket is meg kellett említeni. 1745-ben annyit enyhí­tettek a fenti rendelkezéseken, hogy amennyiben a nem katolikus mesterek nem vennének részt a katolikus körmeneteken, túlságosan magas büntetésekkel nem vol­tak sújthatok. 1 Mária Terézia 1761-ben kiadott céhügyi rendelkezése kötelezte a vármegyéket a régebbi céhprivilégiumok beszedésére, hogy majd egységesíteni lehessen azokat. Az ezután kiadott kiváltságlevelek szigorúan megkövetelték a katolikus és protes­táns mesterektől a katolikus ünnepek megtartását, és az úrnapi körmeneteken való részvétel a vidéki mesterek számára is kötelező volt. A reformációt megelőzően a város lakossága, testületei nemegyszer bizonyították, hogy a különböző vallásúak békességben tudnak egymás mellett élni. Ennek a val­lási türelemnek olyan mély nyoma maradt, annyira természetes volt, hogy a 18. században is a régi, jó békesség helyreállítását szorgalmazták a nézeteltérések meg­szüntetésére szervezett megbeszéléseken, tárgyalásokon. 1 EPERJESSY G. 113. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom