Horváth Attila – Bánkuti Imre – H. Tóth Elvira szerk.: Cumania 3. Historia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1975)

Gergely E.–Kőhegyi M.: Az élet újraindulása és a Nemzeti Bizottság tevékenysége Baján (1944–1948)

GERGELY FERENC — KŐHEGYI MIHÁLY ÉS A NEMZETI BIZOTTSÁG BAJÁN 1944—1948 AZ ÉLET ÚJRAINDULÁSA TEVÉKÉ NYSÉGE Donath Ferenc írja a földreformról szóló könyvének előszavában: „Mi újat adhat az 1945. évi földreform­ról írt tanulmány eddigi ismereteinkhez? Érdemes-e szaporítani a már megjelent kisebb-nagyobb tanul­mányok sorát?" 1 Mi is hasonló kérdés előtt állunk, amikor Baja fel­szabadulás utáni életindulásáról s benne a Nemzeti Bizottság szerepéről írunk. Munkánk során azt tapasztaltuk, hogy helyzetünk ellentmondásos. Egyrészt kedvező, mert a viszonylag gazdag szakirodalom — a benne rejlő tényanyaggal, a szerzők által tett megállapításokkal, a körvonalazódó problémákkal s módszertani tanulságokkal — jelentős segítséget nyújt. 2 Ugyanakkor kedvezőtlen, mert a város és a megye legújabbkori, így felszabadulás utáni történetének feldolgozása elemi fokon áll, mondhatni még az alapozás is alig-alig történt meg. 3 Ebből adó­dik, hogy a „közvetlen demokrácia" korának gyér iratanyagát kiegészíteni hivatott kortársi visszaemlé­1 DONATH Ferenc: Demokratikus földreform Magyarorszá­gon (1945—1947). Budapest, 1969. 7. 2 RÁKOSI Sándor — SZABÓ Bálint A pártok állásfogla­lása a Nemzeti Bizottságok kérdésében 1945 elején (Adalékok). PtK 1967. évf. 1. szám 74—100. — BA­LÁZS Béla: Népmozgalom és Nemzeti Bizottságok 1945—46. Budapest, 1961. Bevezetőt írta: LACKÓ Mik­lós. — BALÁZS Tibor: A nemzeti bizottságok szerepe népi demokratikus forradalmunkban. PtK 1956. évf. 3. szám 148—161. — CSIZMADIA Andor: A nemzeti bizottságok létrejötte és jogállása 1944—45-ben. Budapest, 1960. — CSIZMADIA Andor: A társadalmi szervek szerepe a népi demokratikus állam feladatainak meg­oldásában (1944—1945). JK 1965. évf. 4. szám 117—125. — SZÁMUEL Lajos: A népi bizottságok szerepe a köz­igazgatás demokratizálásában. ÁJ 1965. évf. 4. szám 345— 357. — CSIZMADIA Andor: A nemzeti bizottságok álla­mi tevékenysége (1944 — 1949). Budapest. 1968. — FEHÉR István: À Nemzeti Bitottságok tevékenysége Dél-Dunántúlon 1944—1946 között. (In GLATZ Ferenc szerk. : Helytörténeti tanulmányok és krónikák a felsza­badult Magyarország történetéből. Budapest. 1971. 118— 127.) kezesek céltudatos, alapos gyűjtése hiányzik. Olyan feladat ez, melynek teljesítése nélkül nem leszünk képesek kerekded történeti elemzést nyújtani az utó­kornak, s e nagy idők munkásai egymás után halnak meg. 4 A kutatás jelenlegi állását felmérve azt tartottuk célszerűnek, ha a város felszabadulás utáni helyzetét s benne hangsúlyozottan a Nemzeti Bizottság törté­netét — ami egyben Bács-Bodrog vármegye Nemzeti Bizottságának története is! — szélesebb keretbe ágyazva tárgyaljuk. Ezért fogtunk hozzá a „Földre­form, telepítés és a népi szervek harca Bács-Bodrog vármegyében" című témakör anyaggyűjtéséhez. Ez a néhány év múlva elkészülő könyv f— reméljük — majd érdemben járul hozzá hazánk felszabadulás utáni történetének megírásához. 3 A megjelenés sorrendjében — a teljesség igénye nélkül — az alábbi tanulmányokra hívjuk fel a figyelmet : Bács-Kiskun megye 10 éve. 1945 — 1955. Kecskemét, 1955. — BALANYI Béla: A Délpestmegyei Földbirtokrendező Tanács iratai aKecskeméti Állami Levéltárban. LH 1960. évf. 1. zzám. 42—50. — BARANYA Margit: Baja város Termelési Bizottságának iratai a Pécsi Állami Levél­tárban. LH 1960. évf. 1. szám 97—99. — KRIZSÁN László: Nemzeti Bizottságok iratai a Pest és Nógrád Megyei Állami Levéltárban. LH 1960. évf. 1. szám 124—137. — KRIZSÁN László: szerk. Okmányok a felszabadulás történetéhez Pest megyében. Budapest, 1960. — FENYVESSINÉ GÓHÉR Anna: Megyénk felszabadulása.^ 1944. Kecskemét, 1965. — FÁBIÁN István — FÁBIÁN Istvánné: A bajai járás községei­nek áttekintő helyzetképe. LSz 1967. évf. 3. szám. 653—670. — BALANYI Béla: Az 1944—45-ös évek eseményeinek főbb vonásai Bács-Kiskun megyében, és az eseményeket tanúsító iratok ismertetése. Művelődésügyünk 12. (Kecskemét, 1968.) 11—25. — BODOR Jenő: Bács-Kiskun megye nevelésügyének 25 éve. Művelődés­ügyünk, 1970. 14 —19. — BÁLINTNÉ MIKES — SZABÓ Sándor: így kezdődött. Dokumentumgyűjte­mény Bács Kiskun megye 1944—1945. évi történetéhez. Kecskemét, 1971. * BALÁZS Béla : A személyes visszaemlékezések felhasznál lása népi demokráciánk történetének feldolgozásában, Századok, 1955. 882—896. 395

Next

/
Oldalképek
Tartalom