Horváth Attila – Bánkuti Imre – H. Tóth Elvira szerk.: Cumania 3. Historia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1975)

Ambrus B.: Kecskemét papír szükségpénzei

Л s^ükségpén^kiadás s^erve^êse A Pénzügyi Népbiztosság megmaradt irattárban találunk számtalan fenyegető, követelő, segélykérő beadványokat az aprópénzhiány miatti zavarok elhá­rítására. A Kecskeméten lezajló eseményeket a feledés homálya betakarta, de nem ok nélkül szövege­ződött meg Sinkó, akkori városparancsnoknak a Pénzügyi Népbiztossághoz intézett, 1919. május 29-én kelt távirata, amelyben aprópénzt, illetve fel­hatalmazást kér szükségpénz nyomatására, ellenkező esetben nem vállal felelősséget a termelés további me­netéért (1. ábra). A következő napon a városparancs­nokság hivatalos helyiségében megbeszélést tartott a város hivatalvezetőivel, a helybeli pénzintézeti meg­bízottakkal a város által kibocsájtandó pénztári je­gyek tárgyában. Ennek jegyzőkönyve: „Jegyzőkönyv felvétetett Kecskeméten, a város­parancsnokság hivatalos helyiségében, 1919. évi május hó 30-án, a város által pénztári jegyek kibo­csájtása tárgyában: Jelen voltak: Sinkó Ervin városparancsnok, Lestár Béla pénzügyi szakelőadó, Sándor István városi hivatalvezető, Kampier Géza, 1. ábra. Sinkó városparancsnok távirata a Pénzügyi Népbiztos­sághoz. 1. Abb. Das Telegramm des Stadtkommandanten Sinkó an das Volkskommissariat für Finanzwesen. 1. Иллюстрация: телеграмма коменданта города Шинко к Финансовому Народному Комиссариату. Gojtein Miksa, Gaál József, Krenner Zoltán, Gerber Ferenc, Szemző Vilmos, Farkas Erzsébet, Csősz Péter, dr. Nagy Mihály, Kalapos Szilveszter, mint a helybeli pénzintézetek megbízottai és Har­kay Béla, mint jegyzőkönyvvezető. Az aprópénz hiányának megszüntetése érdeké­ben a pénzügyi népbiztosság Kecskemét városának hajlandó 5—10 millió koronát az Osztrák—Ma­gyarbank jegyeiben letétként rendelkezésére bo­csájtani abból a czélból, hogy a fedezetre és ennek erejéig a város pénztár jegyeket bocsásson ki. Az értekezlet abban állapodott meg, hogy egye­lőre 5 millió kor. értékig tartja szükségesnek a pénz­tári jegyek kibocsájtását és pedig 200 000 drb. 1 koronás, egyenlő 200 000 400 000 drb. 2 koronás, egyenlő 800 000 200 000 drb. 5 koronás, egyenlő 1 000 000 300 000 drb. 10 koronás, egyenlő 3 000 000 összesen 5 000 000 korona értékben. E pénztárjegyek szövegéül az értekezlet a posta­takarékpénztár által kibocsájtott pénztár jegyek szövegét fogadja el. Az egy és két koronások piro­sas színben, az 5 és 10 koronások kék színben nyo­matandók, a művésztelepen készülő rajzok szerint. A nyomatás a város kőnyomdáján történjék és pedig az e czélra szervezendő bizottságok felügye­lete mellett. A kinyomtatott pénztár jegyeket a városi pénztár veszi át és az Osztrák—Magyar Bank megbízottjá­nak közben jöttével csomagolja. Az első kibocsájtású pénztárjegyek az első ki­bocsájtás (sorozat) jelzéséül „A" betűvel lesznek ellátva, ezenkívül sor és sorozat számot kapnak. Ez a két szám azonban pénzjegyenként nem alkal­mazandó egy-től folytatólag. A pénztárjegyek készítésénél a kőre rajzolás pillanatától kezdve a csomagolás befejezéséig állandóan 3 tagú bizottság gyakorolja az ellenőr­zést, amely bizottság a szakszervezeti tanács, a bank munkások és háztartási számvevőség egy-egy meg­bízottjából alakul meg. A pénztárjegyek szövege: „Kecskemét Város bárki kívánságára e pénztár jegyet korona értékben beváltja az Osztrák Magyarbank bankjegyeire. Kelet, Kecskemét város nevében Városparancsnok. Főszámvevő. Pénzügyi előadó. Hivatalvezető." 374

Next

/
Oldalképek
Tartalom