Horváth Attila – Bánkuti Imre – H. Tóth Elvira szerk.: Cumania 3. Historia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1975)

Ambrus B.: Kecskemét papír szükségpénzei

A pénztár jegyekben vízjegy is nyomandó lessz. Az eljárás további módozatai később fognak megállapíttatni. Átvizsgálás után helybenhagyva aláírattatott. Kmf. Aláírások." 3 A jegyzőkönyv egy példányát még aznap futár továbbította Budapestre s a táviratra, továbbá a jegyzőkönyv részletekre kiterjedő tervezet hatására a Pénzügyi Népbiztosság hasonló gyorsasággal in­tézkedett az alábbiakban: „Sinkó városparancsnok elvtársnak, Kecskemét. Sürgönyére válaszolva közöljük, hogy intézkedni fogunk a fennálló nagy aprópénzhiányon a legrövi­debb időn belül segíteni, addigra is kérjük, hogy lépjen összeköttetésbe ottani pénzintézetekkel és intézkedjék 50 és 10 K-ás szükségpénz kibocsátása iránt. A szükségpénzt rövid időn belül módunkban lesz rendes bankjegyekre kicserélni". 4 Egyidőben Havas csoportvezető levélben értesí­tette Kecskemét város Direktóriumát a következők­ben: „Ezennel engedélyt adtunk arra, hogy a kecs­keméti aprópénzhiány megszüntetése érdekében 5 000 000 korona erejéig pénzutalványokat bo­csássanak a május hó 30-án e tárgyban a város­parancsnoksági értekezleten felvett jegyzőkönyv értelmében és az abban meghatározott formában. E célból hitelt nyittattunk Önöknek a Magyar Általános Hitelbank kecskeméti fiókjánál 5 000 000 korona erejéig. E pénztárjegyeket önök csak a pénztárutalvá­nyok névértékével hasonértékű osztrák magyar bankjegyek ellenében bocsájthatják a közönség rendelkezésére és az ily címen befolyó pénzössze­geket kötelesek lesznek hitel fedezésére fenti pénz­intézethez suksesive beszolgáltatni. A művelet lebonyolításáról ide haladéktalanul jelentést kérünk. Budapest, 1919. évi május hó 31. Havas s. k. csoportvezető". 5 Ugyancsak egyidőben tájékoztatta az Általános Hitelbank Kecskeméti Fiókját hasonló tartalmú levéllel : „Kecskemét város direktóriumának engedélyt adtunk arra, hogy az aprópénzhiány megszüntetése 3 OL. К. 255—1919/47—36. * OL. К. 255—1919/178—9. 6 OL, К. 255—1919/251. érdekében 5 000 000 korona erejéig 1, 2, 5 és 10 koronás pénztárutalványokat bocsásson ki. E cél­ból ezennel hitelt nyitunk Önöknél 5 000 000 korona erejéig a direktórium részére, mely hitel kizárólag fenti tranzakció fedezetéül szolgálhat. A direktóriumot utasítottuk arra, hogy pénz­utalványok ellenében befolyó osztrák—magyar bankjegyeket Önökhöz szolgáltassák be, s helyez­zék e bankjegyeket a város direktóriumnak kizáró­lag e célt szolgáló külön letétjébe, további intézke­désig. E művelet lebonyolításáról ide 15 naponként jelentést kérünk. Budapest, 1919. évi május hó 31. Havas s. k. csoportvezető". 6 Mivel a nyersanyaggazdálkodás ugyancsak köz­ponti ellenőrzés alá került, az intézkedési sorozat köre bezárult a Közoktatásügyi Népbiztosság szellemi termékek országos tanácsának hasonló szám alatt átküldött utasítással: „Kecskemét város direktóriumának engedélyt adtunk arra, hogy a kecskeméti aprópénzhiány megszüntetése érdekében 5 000 000 korona erejéig pénzutalványokat bocsásson ki. E pénzjegyeket a direktórium Kecskeméten állítatja elő. Kérjük, hogy az e célra szükséges papirost rendelkezésükre bocsátani szíveskedjenek. Budapest, 1919. évi május hó 31. Csoportvezető Havas s. k." 7 Az intézkedés özönre egyedül a Magyar Általános Hitelbank Kecskeméti Fiókjának válasza ismeretes, amelyet a Pénzügyi Népbiztossághoz intézett június 20-án: „Válaszolva múlt hó 31-i 4736/N. B. átiratukra értesítjük Önöket, hogy Kecskemét város a jelzett pénzutalványok készítését megkezdte. Fenti célból b. utasításuk értelmében 5 000 000 korona átmeneti hitelt nyújtottunk, mely hitel kizárólag ezen trans­aktió fedezésére szolgál. Egyéb b. utasításaik tudomásunkra szolgálnak. Elvtársi üdvözlettel. . ." 8 A május 30-án készült városparancsnoksági gyűlé­sen készült jegyzőkönyv utalt arra, hogy a terveket a művésztelep alkotóival kívánja elkészíttetni. Az erre vonatkozó végrehajtás mozzanataiból csak két ok­mány világítja meg a tervező művészek kilétét és 6 OL. К. 255—1019/252. 7 OL. К. 255—1919/253. 8 OL. К. 255—1919/6157. 375

Next

/
Oldalképek
Tartalom