Horváth Attila – Bánkuti Imre – H. Tóth Elvira szerk.: Cumania 3. Historia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1975)

Romsics I.: Kalocsa társadalmi-politikai viszonyai 1918–1919-ben

ROMSICS IGNÁC KALOCSA TÁRSADALMI-POLITIKAI VISZONYAI 1918 — I 919-BEN* I. KALOCSA TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI VISZONYAINAK FŐBB JELLEMZŐI A XX. SZÁZAD ELSŐ ÉVTIZEDEIBEN Kalocsa lakossága az 1870-es évek stagnációja után többé-kevésbé egyenletes növekedéssel 1910-re 11 738 főre emelkedett. 1 Bár földrajzilag a Duna-Tisza kö­zén helyezkedik el, népességének foglalkozás-statisz­tikai áttekintése jelzi, hogy gazdaságának és társa­dalmának szerkezete több vonatkozásban eltér az ún. alföldi város kategóriájába tartozó települése­kétől, pl. Kecskemét, Szabadka vagy Hódmezővá­sárhely gazdasági és társadalmi viszonyaitól. Az 1910. évi népszámlálás adatai szerint az alföldi városok többségében a mezőgazdaságból élő keresők és eltartottak száma meghaladta az összlakosság 40—50%-át 2 . Kalocsa népességének ugyanakkor csak 31, a keresők 28%-a élt őstermelésből. 3 A statisztikai felvétel hiányosságaiból adódó pontatlanságok egy részének a feloldása ellenére is csak hozzávetőleges biztonsággal állapíthatjuk meg, hogy a kereső ős­termelők többségét, mintegy 58—59%-át a birtokos parasztság, 40—41%-át pedig az agrárproletárság (napszámos és cseléd) adta.* A parasztság differen­ciáltsági foka a község társadalmi szerkezetének újabb sajátossága, mert a századelő Magyarországá­nak agrárfoglalkoztatottjai közül csak mintegy 54— 55% volt önálló birtokos és segítő, s a többi mun­kás. 5 * Munkám megjelenésekor mindenekelőtt volt tanáromnak, Nagy Istvánnak mon­dok köszönetet, aki ösztönző tanácsaival és javaslataival a témaválasztástól a tanulmánnyal kapcsolatos munkálatok utolsó fázisáig önzetlenül és mindig segít­ségemre volt. Köszönettel tartozom a jegyzetekben előforduló valamennyi közgyűjtemény mun­katársainak — különösen Szabó Gizellának (Pl— Arch.) —, akik a forrásfeltárás során támogattak, és lektoromnak, Vigh Károlynak. Az iparból és forgalomból (közlekedés, kereske­delem) élők elérték a 35%-ot. 6 amivel Kalocsa ismét az erősen mezőgazdasági jellegű városoktól (22—27%) 7 tért el. A 35%-ból 25% az iparra, 10% Kalocsa népességének növekedése: Év Lélekszám 1869 9504 1880 9116 1890 10770 1900 11372 (Magy. Stat. Közi. Új. sor. 42. köt. Bp, 1912. Athenaeum. 50 + 880 p. II. táblás kimutatások. 805. old.) A hetvenes évekre jellemző stagnációt és átmeneti népes­ségcsökkenést az utolsó nagy „középkori" járvány, a kolera okozta. Lásd erre Schematismus megfelelő éveit közli és elemzi KŐHEGYI Mihály : Adatok Homokmégy telepü­léstörténetéhez. = Művelődésügyünk. I. Kecskemét, 1962. 47 ; old. Országos vonatkozásaira BEREND T. Iván— RÁNKI György. A magyar gazdaság száz éve. Bp. 1972, Kossuth Könyvkiadó, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 329 p. 18—19. old. 2 Magy. Stat. Közi. Új. sor. 48. köt. Bp. 1913. Athenaeum. 72+1089 p. I. Általános jelentés. 7. old. Hódmezővásárhely: 64,1%, Kecskemét: 58,2%, Szabadka: 53,5%, Versecz: 43,5%, Zombor: 42,2%, Szeged: 38,7%. 3 Uo. Táblás kimutatások. 386—387. old. A% összlakosság és a kereső népesség jövedelemforrás szerinti megoszlása: Összlakosság % Kereső népes­% létszáma ség létszáma őstermelő 3 636 31 1343 28 ipar 2 857 25 1182 24 kereskedelem hitel 625 5 272 5 közszolgálat szabadfogl. 1582 10 549 12 közlekedés 592 5 163 3 k. m. n. napszámos 1233 10 390 8 házi cseléd 613 5 521 10 egyéb 976 9 339 7 véderő 17 0 11 0 összesen 11738 100 4770 100 317

Next

/
Oldalképek
Tartalom