Horváth Attila – Bánkuti Imre – H. Tóth Elvira szerk.: Cumania 3. Historia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1975)

Romsics I.: Kalocsa társadalmi-politikai viszonyai 1918–1919-ben

4 Kalocsa őstermelő összlakosságának és keresőinek, valamint a birtokkategóriák megoszlását az alábbi táblázatok szem­léltetik. Őstermelő összlakosság megoszlása : 1 étszáma összlakossághoz őstermelő viszonyított összlakosság­aranya hoz viszonyí­tott aránya % % birtokos parasztság 1101 10 30 mezőgazdaság: i munkások 1730 14,5 4K cselédség 727 6 20 tisztviselők 63 0,5 2 összesen : 3621 31 100 Kereső őstermelők megoszlása : viszonyított őstermelőkhöz aranya viszonyított % aranya % birtokos parasztság 425 9 32,5 mezőgazdasági munkások 675 14 50 cselédség tisztviselők 220 18 4 0,5 28 16,5 1 összesen 1338 4 0,5 28 100 Birtokos parasztság megoszlása : A gazdaságok nagysága száma %­0 és 0—5 kat. h., törpebirtokos 675 68,4 5—10 kat. h., kisparaszt 221 22,4 10—100 kat. h., közép és gazdagparaszt 84 8,5 100—200 kat. h., gazdagparaszt 6 0,6 (Vö. Magy, Stat. Közi. Új sor. 48. kö. ti.m. II. Táblás kimutatások. 387. old.) A közölt adatokból nem derül ki egyértelműen sem a parasztság differenciáltsága, sem a birtokos parasztság kezén levő földteületek pontos megoszlása. A statisztikai felvétel elmosta például a törpebirtokosok és a csak mező­gazdaságban dolgozó napszámosok közti határt. Ezeknek csak együttes száma (675) ismeretes. A törpebirtokosok és a mezőgazdasági napszámosok együttesen adják a kereső népesség 14%-át, az agrárfoglalkoztatottságú keresők 50%-át. Némi segítséget nyújt a Kalocsai Néplap közlése, amely szerint a városban kb. 700 földnélküli van, akik földművelő és kubikus munkából tartják el magukat és családjukat. (Vö. Kalocsai Néplap (továbbiakban: KN) 1898. máj. 22. 21. évf. 21. sz. 1. old.) Ha ebből levonjuk a külön meghatározás nélküli napszámosokat (390), meg­kapjuk a földnélküli mezőgazdasági napszámosok számát, 310. Ha ezt a mezőgazdasági munkás kategóriában foglal­tak számából (675) kivonjuk, a törpebirtokosok körülbelüli számát kapjuk: 365, a mezőgazdaságban keresők 26%-a. Ennek alapján korrigálhatjuk a kereső őstermelők meg­oszlását : keresők a kereső őster­melők %-a %-a birt. paraszt . 787 16,5 58,5 mezg. napszámos . 310 6,5 24 220 4 16,5 18 0,5 1 Л gazdaságok egymáshoz viszonyított arányát is pontosít­hatjuk : A gazdaságok nagysága: Száma: 0—5 kat. h., törpebirtokos 365 5—10 kat. h., kisparaszt 221 10—100 kat. h., közép- és gazdagparaszt 84 100—200 kat. h., gazdagparaszt 6 %-a: 53,5 33 12,5 ! További —egyéb adatok híján— feloldhatatlan hiányossága az adatfelvételnek, hogy egy kategóriába veszi a közép­és gazdagparaszti birtokot. Ezért a parasztság e két rétege között kvantitatív megkülönböztetést tenni nem tudunk. Megjegyezzük, hogy a foglalkozási statisztikában „segítő családtagként" szereplőket Kolossá és Orosz módszerét követve nem agrárproletároknak, hanem birtokosok­nak vettük. (Vö. KOLOSSÁ Tibor: Adatok az agrárprole­tariátus arányához és összetételéhez az Osztrák—Magyar Monarchiában (1900) = Történelmi Szemle (továbbiakban: TSZ) 1959. 2. évf. 1—2. sz. 104—127 p. 108—110. old.; ua.: Adatok az agrárnépesség összetételéhez az Osztrák— Magyar Monarchiában (1900 körül). = Agrártörténeti Szemle. 1962. 4. évf. 1—2. sz. 95-128 p. 3—4. sz. 447— 536 p., 97—98. old. és OROSZ István: A differenciálódás és a kisajátítás. = A parasztság Magyarországon a kapita­lizmus korában. 1848—1914. Tanulmányok. (2. kiad.) II. kötet. Szerk. bev. SZABÓ István. Bp. 1972. Akadémiai Kiadó. 756 p. 115. old. 5 KISS Albert: Az agrárnépességi viszonyok területi alakulása Magyarországon 1880—1960. = Demográfia. 1964. évf. 1. sz. 50—90 p. 65. old. valamint KOLOSSÁ: i. m. 1962. 97—98. old. és OROSZ: i. m. 115. old. A segítőket az ag­rárproletárokhoz számítva Hanák az önállók arányát 35%-ra, a munkásokét 64%-ra teszi. (HANÁK Péter: Váz­latok a századelő magyar társadalmáról. = TSZ. 1962. 5. évf. 2. sz. 210—245. old. 214. old.) 8 Lásd a 3. számú jegyzetnél közölteket. "' Magv. Stat. Közi. Új sor. 48. köt. i. m. I. Általános jelentés 8." old. 8 Lásd a 3. számú jegyzetnél közölteket. 9 Kalocsa ipari üzemeinek megoszlása a foglalkoztatott segédek száma szerint 1910-ben: segédek száma : vállalatok száma : 20 0 11—2 4 6—10 14 3—5 55 2 58 1 76 0 348 "555~ Vö. Magy. Stat. Közi. Új sor. 48. köt. i. m. II. Táblás ki­mutatások. 387. old. 0 HANÁK: i. m. 233. old. és BEREND T.—RÁNKI: i. m. 94. old. 318

Next

/
Oldalképek
Tartalom