Horváth Attila – Bánkuti Imre – H. Tóth Elvira szerk.: Cumania 3. Historia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1975)

Muradin J.: Nagybányától Kecskemétig. Egy művészeti különválás történetéhez

MURÁDIN JENŐ NAGYBÁNYÁTÓL KECSKEMÉTIG EGY MŰVÉSZETI KÜLÖNVÁLÁS TÖRTÉNETÉHEZ Az egyetemes művészet egész újabbkori története meggyőzően példázza, hogy a fejlődés útja, a művé­szetek vonatkozásában is, az ellentétek összecsapásá­ból, dialektikájából vezethető le. Bár a szecesszió fogalmát, akár annak kivonulás, elszakadás-különválás értelmezésében, a századvég eseményei vitték át a közhasználatba — a művészeti csoportosulások alakulása és törvényszerű felbomlá­sa jóval korábbról jellemzője a művészeti mozgal­maknak. „Szecesszió" volt a maga módján a nagy­bányai alakulás is. A müncheni akadémiával, a megkérgesedett aka­démizmussal meg nem békülök táborából tobor­zódtak a Hollósy iskola mindenkori növendékei. Leköltözésük, Münchenből Nagybányára, igencsak a művészeti és társadalmi nonkonformizmus jegyé­ben történik meg. Nagybánya első „forradalma" volt ez. A táborverők megtelepedése a Budapesttől, Münchentől, Párizstól messze eső havasalji bányász­városban éppen a millenneum görögtüzes ünnepségei­nek évében következik be. A második forradalom — a kolónia megalakulása után mintegy tíz évvel —• már a huszadik század művészeti formabontásának jegyében bontakozik ki. És sok mindenben a vélet­lenek összejátszása, hogy az ekkor történtek olyan eseményeket indítanak el, melyek döntő módon hozzájárultak egy újabb megtelepedés, a kecskeméti művésztelep létrejöttéhez. Nagybánya alapítói a természetelvű festészet forra­dalmát hirdették meg. Nem az impresszionisták eredményeit veszik át —• holott erre Nagybánya Párizst-látott híveinek alkalma lehetett volna! — csak a Bastien— Lepâge festészetéből ihletődő késő naturalizmust, de újításuk lényege a műtermekből a szabadba lépő festészet, az idejétmúlt zsánerfestészet helyettesítése volt. Irodalma van annak, mit jelen­tett a természetlátó festészet fellépése a megújulást annyira kívánó századvégi magyar művészetben. Ám az előrehaladásnak Közép- és Kelet-Európában is, olyan felgyorsulása következik be, hogy a felzár­kózás azonnal követeli a továbblépést. Ha a nagy­bányai művésztelep első tíz évében még többé-ke­vésbé egységet biztosított a Ferenczy Károly által annyira tömören megfogalmazott ars poetica — cé­lunk „az egész természetben való gyönyörködés­ből fakadó vágy annak reprodukálására" — a fiata­lok nemsokára már a természet béklyóját és zarnok­ságát érzik a plein air festészet gyakorlatában. Miért okoz robbanást a fiatalok, a második nem­zedék jelentkezése? Nagybánya történetéből logikusan következik ez. A fiatalok párizsi zarándoklata a nagybányai nyári táborozások mellett sem szűnik meg. Akik pedig megtették ezt az utat, nagyon is hamar észrevették, hogy a nagybányai alapítók — rendkívüli eredmé­nyeik ellenére — végső soron már idejétmúlt mű­vészeti eszményképet ápolnak. A szakadékok partta­lanná tágultak azóta, hogy az egyetemes művészet fejlődése a plein air naturalizmustól Nyugaton im­már az első avantgárdé izmusokig eljutott. S a fia­taloknak volt bátorságuk, hogy korszakokat átugor­va Gauguin, Cézanne, vagy Matisse modorában festett képekkel jöjjenek haza. Ezt a művészetet nem érhették meg olyanok, akik, — bár a legjobb szán­dékkal —-, rendíthetetlenül a természetben való el­mélyülés programját, egyedül üdvözítő voltát val­lották. A nagybányai művésztelep történetírója, Réti István, minden keserű kifakadása ellenére cso­dálatos rátalálással állapítja meg a történtek után: — Kibontakozott a huszadik század arca. A század elejei formabontás forradalma, mint ez közismert, hamarabb érkezett el Nagybányára, 305

Next

/
Oldalképek
Tartalom