Horváth Attila – Bánkuti Imre – H. Tóth Elvira szerk.: Cumania 3. Historia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1975)

Bárth J.: Adalékok az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc kalocsai történetéhez

BARTH JÁNOS ADALÉKOK AZ 1848/49. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KALOCSAI TÖRTÉNETÉHEZ Kalocsa és környéke a forradalom előestéjén A feudalizmus utolsó évtizedeiben a Kalocsai Sár­köz népe is, akárcsak az ország területén élő min­den jobbágy, nagyon várta már a jobbágysorsot könnyebbítő törvények megszületését. Minden apró kis hír, amely a pozsonyi országgyűlések munkájáról, eredményeitől érkezett a terjedés útján naggyá nőtt és tömegmozgató erővé vált. Különösen így volt ez az 1832/36. évi országgyűlés alatt és után. 1836-ban és 37-ben a Kalocsai Sárköz legtöbb falujában job­bágymegmozdulások voltak, amelyek az új jobbágy­törvények félreértése miatt törtek ki. A nép keveselte az eredményeket, és igyekezett belemagyarázni min­den óhaját az általa nem kielégítőnek tartott és neki csalódást okozó törvényekbe. Alpróféták születtek, akik a nép hangján szóltak, de nem a törvény valódi, hanem csak vélt szellemében. Ilyen ember volt a bo­gyiszlói bíró is, aki a templom előtt kihirdette az összegyülteknek, hogy ezentúl a nagy Dunát kivéve szabad lesz a halászat és szabad a faizás is. 1 Hajóson és Nádudvaron egy németnyelvű, jobbágytörvénye­ket tárgyaló könyv szövegének félremagyarázása miatt a robotot tagadták meg. A Nádudvarra kive­zényelt csekély számú katonát a lakosság kiverte a faluból. A megye csak nagyobb haderő odaküldésével tudta megfékezni az ellenállást. 2 Katonaság beavatko­zására volt szükség a bátyaiak mozgalmának letöré­sére is. 3 Bár e mozgalmaknak konkrét eredményei nem­igen voltak, hiszen hatásuk a szomszéd falvak hatá­1 PL. Urb. jkv. 1838. 8. 1. 2 PL. IV. 165. Nádudvar. 51. f. 3 PL. IV. 165. Bátya. 4. ráig is alig ért el, 4 sűrűsödésük jelezte már, hogy a régi rend felett eljárt az idő. Egyes falvak, mint pél­dául a Katholikus iskolaalap birtokában levő Fájsz, vagy a Rudnyánszkyak Ordasa 5 , hosszú úrbéri pe­rekbe kezdtek. így próbáltak még 1848 előtt szaba­dulni úrbáriális kötöttségeiktől. A kalocsai érseki uradalom és az ebből 1835-ben kivált kalocsai káp­talani uradalom helységei is egyre gyakrabban fo­gadtak ügyvédet, keresvén igazságukat földesuruk­kal szemben. A 30-as években zajló, több helységet is megmozgató, de különösen a kalocsaiakat érintő faizási per 6 , vagy a kalocsaiak bormérési pere, vala­mint a bogyiszlóiak és a Csanádiak kert pere egy-egy állomásai voltak a feudális gazdasági viszonyok túl­haladottságát és tarthatatlanságát bizonyító paraszti elégedetlenség megnyilvánulásainak. Kalocsa a% 1848/49. évi forradalom és szabadságharc idején A márciusi forradalom hírének érkezését nagy öröm­mel fogadta a nép Kalocsán és környékén egyaránt. 7 A helységek vezetői népünnepélyekkel igyekeztek em­4 SPIRA 1965. 232. 5 Ordas még 1848 előtt megváltotta magát, a fajsziak pere azon­ban elhúzódott az 1890-es évekig. — PL. IV. 165. Ordas és uo. Fájsz. 6 PL. Urb. jkv. 1838. 22. 1. és PL. IV. 165. Kalocsa. 7 Császártöltés népe az azóta is sokat mesélt monda szerint éppen úrdolgában volt a káptalan Csala pusztáján, amikor megérkezett a robot eltörlésének híre. Az emberek örö­mükben széthagyták a földön munkaeszközeiket és ko­csikra ülve csapatosan vonultak be a faluba. Winter Gábor uradalmi csősz még egy hét múlva is szedegette a földe­ken széthagyott ekéket, boronákat. (Néprajzi gyűjtés néhai Bárth Antalné, született Winter Máriától 1967.) 229

Next

/
Oldalképek
Tartalom