Horváth Attila – Bánkuti Imre – H. Tóth Elvira szerk.: Cumania 3. Historia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1975)

Bárth J.: Adalékok az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc kalocsai történetéhez

lékezetessé tenni az úibéri szolgáltatások megszűné­sét. 8 Kalocsa érseki mezőváros tanácsának 1848. márc. 22-én tartott ülése a korabeli jegyzőkönyv ta­núsága szerint „számos lakosok jelenlétében" folyt le. Ezen az ülésen a jelenlevő lakosok „beleegyezésé­vel és jóvá hagyásával a Tanáccsal egyetértőleg" ha­tározat született arról, hogy „miután az úrbéri tör­vények megszüntetése országgyűlésileg kihirdetetett volna, ennek emlékezetére ünnepélyesen ... az utc­zan állásokról négy helen húsz akó bor a népnek kieresztessen". 9 A márciusi öröm és ünneplés napjait nemsokára a veszélyeztetett sorsú haza anyagi megsegítésének és a nemzetőrség szervezésének nehezebb hetei kö­vették. Kossuth máj. 24-i felhívására, a Pest megyei választmányi nagygyűlés határozata értelmében Ka­locsa város tanácsa is elrendelte a nép „segedelem adásra" való buzdítását. A tanács máj. 30-án tartott ülésén intézkedés történt a hozzájárulás arányáról is. Mivel a telkes lakosok minden 1/4 úrbéri telek után egy pFt-ot ajánlottak meg, a tanács úgy határozott, hogy azok a mesterek, akik tehetősebbek, vagyis akik egész évben legénnyel dolgoznak, 20 kr-t, a szegé­nyebbek pedig 10 kr-t fizessenek pengőben. Ezen­kívül egy kapa szőlőtől 4, „egy zsákos kukoriczás kerttől" pedig 6 kr-t adtak a lakosok. 10 Július köze­pére a nép 1017 Ft-ot fizetett be. Az összeget elküld­ték Pestié a nemzeti bankjegykibocsátás alapjára. 11 A nagyobb magyarországi városokban már már­cius utolsó napjaiban jelentős eredmények születtek a nemzetőrség szervezése terén. 12 Sok helyen azon­ban, így Pest megye egyes területein is nehézségekbe ütközött a szervezőmunka. A népnek többször meg 8 Szerencsére Császártöltésen az ünneplő lakosok egyike az elfogyasztott bor hatására gúnyos szavakkal illette a Szent János szobrot, az uraságoknak pedig „Jézusát, Máriáját, angyalát" kiáltotta, ami miatt a falu plébánosa jelentést tett az érseki hatóságnak. Jelentésében beszámolt az úrbéri tartozások eltörlésének hírére elkezdődött császártöltési ünnepségekről. Eszerint a falu elöljárói az örvendetes törvény emlékéül egy ökröt vágattak le a népnek és hordók­ban bort hordottak végig az utcákon. A plébános a böjt miatt megtiltotta híveinek a húsfogyasztást, de azok nem sokat törődtek a tilalommal. A plébános jelentése szerint „lopva, keszkenőbe takarva, és azon ürügy alatt, miszerint azt fel fogják füstölni széthordták a levágott ökör húsát. (KÉL. I. Szsz. jkv. 1848. 635.) 9 VKM. TDGy. 72. 267. 1., 48. 1. 10 Uo. 58. 1. 11 Uo. 59. 1. 12 URBÁN 1973. 17. kellett magyarázni, hogy a nemzetőrség nem azonos a hadsereggel, az összeírt nemzetőr megtarthatja pol­gári foglalkozását, csak a belső rend fenntartásában segít a hatóságoknak. 13 Valószínűleg Kalocsán sem volt azonnal eredményes a szervezés, mivel csak a máj. 20-án tartott tanácsülés jegyzőkönyvében emlí­tették először a „nemzet őrséget", amelynek kéré­sére egy rézdob megvásárlását elrendelték. 14 A Bu­dán vásárolt rézdob mellé jún. 11-én dobost is fo­gadott a város Vörös József személyében havi 15 forint bérért és ruhaellátásáért. 15 A nemzetőrök ki­képzésével Jakab Pétert bízták meg, aki munkájáért havi 30 Ft-ot kapott a város pénztárából. 16 A nemzetőrök fegyverrel való ellátása országszerte nagy gondot okozott a szervező hatóságoknak. 17 A koimányhoz özönlöttek a fegyvert kérő levelek, amely kérések kielégítésére alig volt remény. A helyi hatóságoknak legtöbb esetben maguknak kellett megoldani a felfegyverzés feladatát. 1848 nyarán a nemzetőrök mintegy negyed részének jutott tűz­fegyver. A többi kaszával, vasvillával volt felfegy­verkezve, vagy esetleg fegyvertelenül maradt. 18 A ka­locsai nemzetőrök többségének is csak kasza jutott. 19 A kalocsai tanács jún. 11-i ülésén határozatot hozott a városban található összes puska számbavételéről és kijavításáról: „A mostani forradalmi villongós idő­ben, némely lakosoknál található haszonvehetetlen puskák beszedetni, azok puskaműves által megiga­zíttatni : ezeknek díja a város pénztárából kifizettetni, midőn pedig valamely lakos puskáját elkészítve ál­tal veendi, attól járandó munkabért a város pénztá­rába vissza fizetni határoztatott." 20 Később, júl. 22­én a „városban található puskákat" az „Ókéren lé­tező második osztálybeli nemzet őrsereg számára el­küldték a dobbal és Vörös József dobossal együtt." 21 A város nemzetőrségébe az országos rendelkezé­13 URBAN 1973. 30. — SPIRA 1964. 719. 14 VKM. TDGy. 72. 267. 1., 57. 1. 15 Uo. 58—59. 1. 16 Uo. 64. 1. 17 URBÁN 1973. 35. 85., 157. 18 Uo. 35. 19 VKM. TDGy. 72. 267. 1., 59. 1., valamint KN. 1898. márc. 13. 30 VKM. TDGy. 72. 267. 1., 59. 1. 21 Uo. 63. 1. 230

Next

/
Oldalképek
Tartalom