Horváth Attila – H. Tóth Elvira szerk.: Cumania 1. Archeologia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1972)

Pálóczi-Horváth A.: A felsőszentkirályi kun sírlelet

PÁLÓCZI-HORVÁTH ANDRÁS A FELSOSZENTKIRALYI KUN SÎRLELET A magyarországi kunok régészeti emlékei között egyedülálló jelentőségű az egymással rokon kígyós­pusztai, csólyosi és felső szentkirályi sírlelet. Mind­három temetkezés a kunok vezetőrétegének hagya­tékához sorolható, s a tatárjárást követő első évszá­zadra keltezhető, amikor a kunok — mint ezek a po­gány jellegű temetkezések is tanúsítják — még szívó­san őrizték régi szokásaikat. E leletegyüttesek etnikai meghatározását a kígyóspusztai csat leidolgozása kapcsán Éri István végezte el, egyben történeti ösz 1­szefüggéceiket is felvázolta. 1 A csólyosi 2 után a felső­szentkirályi lelet részletesebb vizsgálatával e sorok író­ja foglalkozott. "Lelőhely, lelökörülmények 1934-ben gazdag középkori sírlelet került a kecs­keméti múzeumba Felsőszentkirály pusztáról, a mai Lászlófalva község területéről. Asatója, Szabó Kál­mán közölte először At^ alföldi magyar nép művelődés­történeti emlékei című könyvében, de az előkerülés körülményeit ott nem ismertette. 3 A feltárásra vonat­kozó eredetifeljegyzésekelpusztultak, ezért kiindulásul az Éri I. által közölt adatokra kellett támaszkodnunk, amelyeket emlékezetből írt le Szabó K., mintegy két évtizeddel az ásatás után. 4 Eszerint „a Kecskemétről Üj kecskére vezető út mentén, a pusztaszentkirályi iskolától К felé, mintegy 150 m-re", szőlő alá forga­tás közben találta meg „egy felsőszentkirályi gazda" a csatot és a szíj véget, „továbbá a szablyát, markolat­vasával együtt. A csatot és a szíj véget néhány hónap múlva bevitte a kecskeméti múzeumba, a kardot a a szőlőfordítás árkába temette, markolatvasát. . . gyermekeinek adta játszani." 5 Szabó K. azonnal ki­ment a helyszínre (1934 májusában) 6 , feltárta a sír bolygatatlanul maradt részét, a „lelőhely körül min­den irányban hosszabb kutatóárkokat húzatott, de több sír nyomára nem akadt." 7 Minden bizonnyal erről a leletről van szó a Kecske­méti Közlöny 1934. május 26-i számában, „Szenzációs eredménnyel bíztató ásatást kezd holnap a múzeum" címmel. Igaz ugyan, hogy pontos adatok nem szere­pelnek a hírben, csak annyi, hogy a „külterületről" egy földműves hozta be a „két nagyon becses leletet" (a csatot és a szíjvéget?); „Szabó Kálmán dr. kiutazik a helyszínre és megkezdi az ásatást". A következő na­pokban és hónapokban semmit nem írt az újság a to­vábbi eseményekről, valószínűleg azért, mert több sír nem került elő. A Bács-Kiskun megyei Levéltárban az egyetlen iratot, amelyben reményünk lett volna az 1934. évi ásatás nyomára bukkanunk, már kiselejtezték. 8 1969-ben és 1970-ben régészeti terepjárással, majd ásatással kerestük a sí^ lelőhelyét. 1969-ben a Kecs­kemétről Tiszakécske felé vezető régi út mentén, 9 1 Éri I., Adatok a kígyóspusztai csat értékeléséhez. FA 8 (1956) 137—151. 2 Pálóc^i-Horváth A., A csólyosi kun sírlelet. FA 20 (1969) 107—134.; Ua., A csólyosi kun sírlelet hadtörténeti vonat­kozásai. MFMÉ 1969. I. 115—121. 3 S%abó K., Az alföldi magyar nép művelődéstörténeti emlékei. BHH III. (Bp. 1938) 72—78. 4 Éri I., i. m. 149. 5 Uo. 149. 6 Szabó K., i. m. 72. 7 Éri I., i. m. 149. 8 „A Múzeum 1934. évi működése": a kecskeméti városi levél­tár iratai, 1935. I. félév, 2684. sz. 9 Az új kecskemét-tiszakécskei műút D felé elkerüli Lászlófalva belterületét. A szóbanforgó régi utat a helybeliek tiszaugi útnak is nevezik [Kúti L, Lászlófalva és Kocsér község földrajzi nevei. (Szeged 1970) Szakdolgozat kézirata. 15.]. 177

Next

/
Oldalképek
Tartalom