Bárth János: Úz-völgyi magyarok (Kecskemét, 2004.)

TÁJ, NÉP, TÖRTÉNELEM

„megyebírói" feladatra Steiner József kapott megbízást. Az egyháztanács tagja lett: Zeliger János, a Szent Erzsébet kápolna őre, Csillag Géza, Sólyom Ferenc, Ciliotta Antal, Haldenwang Károly, Aikler Károly, Mihály István, Tamás Mihály és Moha Sándor. A gyűlés további részében a plébános tájékoztatta hallgatóit arról, hogy a Rosemberg család megígérte: miséző kelyhet, miseruhát vásárol a Szent Erzsébet kápolnának, illetve anyagi támogatást nyújt a kápolna bővítéséhez. Mindezekért a nagylelkű jótéteményekért a plébános megígérte, hogy a Rosemberg família megkapja a fiókegyházközség „patrónusa" címet. Buzgolkodásáért az idős plébános Gyulafehérváron nem dicséretben, hanem megrovásban részesült. Az élet, és különösen a havasi élet valósága iránt fölöttébb érzéketlen püspöki kancellária kérdésekkel ostromolta, egyházjogi paragrafusokra oktatta a jót akaró lelkipásztort. A hetekig burjánzó ügy leveleiből tudjuk, hogy a gyártulajdonos, zsidó Rosembergek kikeresztelkedtek. A család egyik ága katolikus, másik ága evangélikus lett. Ifj. Rosemberg Frigyesnek éppen 1938-ban adott a gyulafehérvári püspökség fölmentvényt a vegyesházassági korlátok alól, hogy akadály nélkül házasságot köthessen Därmänectiben Karen Emma Zsófia Gehlsennel. Idősebb Rosemberg Frigyes Berlinből származott. Nyugalmazott ezredesnek titulálták. Hajdan Hindenburg egyik segédtisztje volt. 38 Az 1938-ban választott Úz-völgyi fiókegyháztanács mandátuma 1942­ben lejárt. Újra egyháztanácsot kellett választani. A választásra 1942. októ­ber 11-én került sor az „Úz-völgyi fiókegyházközség gyűlésén" az „állami iskola" helyiségében. A gyűlésen Nagy Antal csíkszentmártoni esperes plébános elnökölt. Első napirendi pontként megválasztották a fiókegyházközség egyházta­nácsának tagjait és tisztségviselőit. „Főgondnok" lett Ivászuk János, számadó gondnok Ciliotta Antal. Egyháztanácsi taggá vált: Antal Elemér egyháztanácsi jegyző, Madaras Péter, Steiner József, Csillag Géza, Koncz György, Mihály István, Voloncs András. Póttaggá választották Nóvák Józsefet és Gréncza Jánost. A gyűlés folytatásaként az elnöklő plébános örömmel jelentette: „... a közlekedési viszonyok annyira javultak, hogy már minden hónap második vasárnapján istentisztelet tartható". Ivászuk János furészgyár-tulajdonos, főgondnok felajánlotta, hogy az „egyházközségi díjak" felét, évi 600 pengőt magára vállalja. A jelenlévők megállapodtak abban, hogy az „egyházközségi díjak" másik felét az egyházközségi tagok adójából fedezik. GYÉL. PHI. 3347/1938, 2673/1938.

Next

/
Oldalképek
Tartalom