Magyarországi Levéltárak (Budapest, 2004)

EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK - Czenthe Miklós: Az evangélikus egyház levéltárai

gyűjteménye a legneveze­tesebb, aki tk. Luther 1542-es eredeti végrendeletét adomá­nyozta az evangélikus egy­háznak. Az 1952-ben történt gyökeres egyházigazga­tási átalakítás miatt az ad­digi négy kerület püspöki hivatalainak anyagát beszál­lították. Begyűjtötték továb­bá az egyházmegyék, Ül. az 1948-1952 között államosí­tott evangélikus felső- és kö­zépiskolák (fasori gimnázi­um, soproni hittudományi kar, miskolci jogakadémia), továbbá a megszűntetett egyházi egyesületek irata­it. Számos értékes egyhá­zi személyiség hagyatéka is bekerült a levéltárba, akik nemcsak egyházigazgatá­si, egyháztörténeti vagy te­ológiai, hanem országosan jelentős kulturális vagy tár­sadalmi tevékenységet fej­tettek ki. Jelenleg kb. 1000 ifm. anyagot őriz a levéltár. Évente 80-90 bel- és külföldi kutatót fogadunk, akik tu­dományos, egyházi és egyé­ni céllal keresnek adatokat. Részletek Luther Márton végrendeletéből Gyülekezetek történeté­re és lelkészek életrajzi adataira speciális katalógusok készültek. Az evan­gélikus egyház hat jelentős gyülekezete ún. kiemelt gyülekezeti levéltárat tart fenn, ahol külön helyiségben levéltáros segíti a kutatást. Ezek a gyülekeze­tek: Békéscsaba, Győr, Nyíregyháza, Orosháza, Sopron, Szarvas, ahol egyen­ként 20-100 ifm. mennyiségű iratot őriznek. A többi, kisebb gyülekezetek levél­tári anyaga helyben, a gyülekezetek őrizetében van - beleértve az egyházi anyakönyveket is - ezeken a helyeken a lelkész kezeli az iratokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom