Magyarországi Levéltárak (Budapest, 2004)

EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK - Czenthe Miklós: Az evangélikus egyház levéltárai

CZENTHE MIKLÓS AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ LEVÉLTÁRAI A magyarországi evangélikusok (lutheránusok) a Magyarországi Evangélikus Egyház keretein belül élnek. Az evangélikusok szá­ma a 20. század eleji 1 millió körüliről mára erősen lecsökkent: a 2001-es népszámlálás 304 ezer evangélikust talált Magyarországon. Az evangélikusok szigetszerűen és szórványban az egész ország területén megtalálhatók. A reformáció elterjedése után a lutheri és kálvini irány kö­vetői külön egyházban szerveződtek: az evangélikus (ágostai hitvallású) és református (helvét hitvallású) egyházban. Az elkülönülés földrajzilag úgy alakult, hogy Nyugat- és Észak-Magyarországon (a mai Szlovákiában) je­lentős volt az evangélikusok, míg Kelet- és Közép-Magyarországon a refor­mátusok aránya. Az evangélikusságnak nemzetiségi jellegzetessége, hogy magyar nyelvűeken kívül sok német és szlovák híve is volt, míg a reformá­tusok szinte kizárólag a magyar nyelvűekből kerültek ki. Jellegzetes evangé­likus központok voltak a német jellegű városok, mint pl. Pozsony, Sopron, Selmecbánya, Besztercebánya, Lőcse, Eperjes. Ezekben a központokban a 17-18. sz.-i ellenreformáció ellenére is jelentős számú evangélikus maradt, az üldözés-elnyomatás idejét átvészelve a türelmi rendelet (1781) után újra­építették templomaikat, iskoláikat, intézményeiket. Az evangélikusok a 18. sz.-tól négy kerületben szerveződtek, élén a szuperintendenssel (később püs­pök), ill. a főleg nemesi állású felügyelőkkel, akik a patrónusi szerepet ját­szották. A négy kerület elnevezésében 1952-ig fennmaradt: Dunáninneni, Bányai, Dunántúli és Tiszai. Az egyházkerületek egyházmegyékre (szeniorá­tus) tagolódtak, élén az esperessel (senior). Az evangélikus egyház országos szervezete - 1967-ig egyetemes, ma országos egyház néven a 18-19. sz.-ban a négy kerület meglehetősen laza kapcsolódását jelentette, erősebb központi szervezet a 20. sz. folyamán alakult ki. 1812-ben határozta el az egyetemes közgyűlés, hogy az ország új, feltörek­vő fővárosában, Pesten létrehozza az egyetemes egyház levéltárát (Archívum Generális Ecclesiae). Az intézmény száz évig a Deák téri evangélikus gyüleke­zet iskolájának épületében volt, 1908 óta pedig az VIII. ker. Üllői út 24. alatti országos központban. A levéltár anyaga országos gyűjtés útján gyarapodott, az egyházigazgatás hivatalos iratain kívül különféle gyülekezetek, magánsze­mélyek önkéntesen adták be irataikat. Országos tisztviselők és tudós gyűjtők fáradoztak, hogy az egyháztörténet szempontjából jelentős iratokat megsze­rezzék és elhelyezzék e gyűjteményben. Köztük Jankovics Miklós báró irat-

Next

/
Oldalképek
Tartalom