Levéltárak-kincstárak – Források Magyarország levéltáraiból 1000-1686 (Budapest-Szeged, 1998)

A MAGYAR ROMLÁSNAK SZÁZADA (Turbuly Éva)

most vannak, a felség biztosainak kezébe adja, s azokból semmit ki nem vitet és el nem szállíttat. Az összes kincstári jószágokat és jövedelmeket, nemkülönben az ő felsége részére megállapított aknákat és mindenfajta ércbányákat is, az ezekhez tar­tozó összes eszközökkel egyetemben, minden károsítás és rombolás nélkül ő felsége biztosainak átengedi és átadja. Ezentúl pedig nem is fog ilyen jövedel­meket igényelni vagy lefoglaltatni. Mindezeknek átadására és foganatosítására pedig még a mostani tárgyalá­sok közben mindkét részről egyenlő számban biztosokat nevezzenek ki, s kö­zülük az egyezséglevelek kicserélésétől számított tizenötödik nap után egyesek az ország Dunán túli, mások pedig a Dunán inneni részeire utazzanak, és a fejedelem biztosai mindkét területen az ő felsége részére járó összes városo­kat, várakat, végházakat és területeket ő felsége biztosainak adják át, a kapitá­nyokat is, egyéb tiszteket és végvári őrségeket és mindenki mást, kik a fejede­lem úrnak esküt tettek, esküjük alól a fejedelem úr említett biztosai nyilvánít­sák teljességgel felmentettnek. Továbbá ő felségének az ország Dunán inneni részeire rendelt biztosai egyenest menjenek el Kassára is, és ott ezt a várost, a megyéket, a várakat, a végházakat és az ő felsége által a fejedelem úrnak átengedett egész területet e szerződés és ő felségének erről szóló oklevele rendelkezése szerint ugyancsak a fejedelem úrnak adják át, fent nevezett megyéknek, végházaknak, városok­nak, a fejedelem úr által meghívott főispánjai, kapitányai és követei jelenlété­ben. Az ország Szent Koronáját a fejedelem úr, az összes ereklyékkel és éksze­rekkel, még mielőtt ő felsége említett biztosai Kassára érkeznek, oda fogja vi­tetni, s miután ő felsége biztosai az őrző urak jelenlétében tüzetesen megvizs­gálták és szemügyre vették, a koronát és az ereklyéket az őrző urakkal és ő felsége biztosaival saját területéről sértetlenül kiveteti és Trencsén városába szállíttatja, egyúttal tisztességes kíséretet is biztosít az őrző és a biztos urak­nak ő felsége birodalma határáig. A Szent Koronát [az] őrző urak Trencsén városában fogják őrizni, addig tudniillik, míg a legközelebbi országgyűlés alatt, előzetesen kijelölt őrzőhelyére, Pozsonyba, kellő módon vissza nem viszik. A Szepesi Kamara 2 levéltárát is vizsgálják meg és leltározzák ő felségének és a fejedelem úrnak nevezett biztosai, s bízzák ő felségének és a fejedelem úrnak esküvel kötelezett személy őrizetére; és ha valamire szüksége lesz ő fel­ségének vagy a fejedelem úrnak a neki átengedett megyék hasznára és érdeké­ben, a levéltár őrzője adja ki hiteles másolatban. A zavargások közben egyháziaktól vagy világiaktól elvett és elfoglalt ösz­szes várakat és bármi néven nevezett fekvő jószágokat [a fejedelem] előbbi uraiknak és birtokosaiknak, az ország visszaadásának fenti határideje alatt, ha­lasztás és ellenvetés nélkül, az ő felsége által neki átengedett területeken is, visszaadja és kiszolgáltatja ugyanígy az írásokat, az okleveleket és a káptalani pecséteket is, ha ilyenek elő fognak kerülni, mindazoknak [a javaknak] a kivé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom