Levéltári Szemle, 65. (2015)

Levéltári Szemle, 65. (2015) 4. szám - Műhelymunkák - Sági György: Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatékának a MTA––PPKE „LENDÜLET” Egyháztörténeti Kutatócsoport keretein belüli rendezése

Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka... igazgatója vette magához, majd adta át a Szent István Társulatnak,5 melynek irattára mindmáig a hagyaték őrzési helyéül szolgál, s a hagyaték rendezése után is ide fog visz- szakerülni. A több mint négy évtized alatt, amióta a hagyatékot tizenegy dobozban a Szent István Társulat irattárában helyezték el, ritkán került a történészek látóterébe (Balogh Margit, Mészáros István,6 holott minden bizonnyal tovább segítheti a XX. századi magyar Katolikus Egyház történetének további még nem — vagy nem eléggé — ismert részleteinek feltárását. A hagyaték az Esty személyére vonatkozó információkon túl bőséges forrással látja el a kutatókat az egyes intézmények (pl.: Actio Catholica, Szent István Társulat)7 működéséről, melyeknek vezetésében a pápai kamarás részt vett. Ezen források kelet­kezési idejüket tekintve rendszerint Esty szolgálati idejéhez viszonyítva mindkét irány­ban túllépnek, azaz az egyes intézményeknek a hivatali idejét megelőző és a röviddel halála utáni történetébe is némi betekintést nyerhet az azt kutató történész. A hagyaték különösen értékes elemét képezik az 1932—1944 között sűrű rendszerességgel, majd azt követően 1947-ig már csak nagyon ritkán vezetett naplói, illetve az ezt követően elsősorban visszaemlékezésekben megírt feljegyzései8 9 — melyek feldolgozási előkészü­letei szintén a MTA-PPKE „Lendület” Egyháztörténeti Kutatócsoport keretein belül vették kezdetüket. Naplófeljegyzései egy a korabeli társasági életben rendszeresen megforduló, a korszak vezető magyar egyházi és világi méltóságait jól ismerő személy szemszögéből tárják a történéseket az olvasók elé. Az efféle feljegyzések közé tartoz­nak Esty memoár-jellegű írásai több, Serédi Juspiiniárí) esztergomi érsek kíséretében megtett külföldi útjáról (Anglia, Olaszország), vagy éppen a Szent István Társulat 1951-1965 közötti történetét felölelő munkája is. A hozzá beérkezett levelek10 szintén nagy forrásértékkel rendelkeznek, közülük is külön kiemelendő a Serédi bíborossal folytatott több mint száz levelet magába foglaló levelezése. Mindazonáltal a küldők között megtalálhatóak mind a magyar egyházi és világi elit neves tagjain kívül egyszerű átlagemberek (pl. egy munkát kereső elvált anya11) és más nem a vezetőrétegbe tartozó személyek is, akik valamilyen ügyben segítségért folyamodtak Esty Miklóshoz. Ezek 5 SZÍT Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka 1. 8.: Személyi iratok - Hagyatéki ügy; SAJGÓ KRISZTIÁN szerkesz­tő (Szent István Társulat) szóbeli közlése a hagyaték Szent István Társulat irattárába kerülésének módjáról, s tizenegy dobozban történő elhelyezéséről. 6 A piarista levéltárban zajló rendezés kezdetétől számított időben rajtunk és Koltai András levéltároson kívül négy sze­mély tekintett még bele a hagyatékba: Tóth Krisztina, Rétfalvi Balázs, Be ke Margit és Gianone András történész. 7 SZÍT Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka 4. 1.—4. 80.: Actio Catholica; Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka 5. 1.—5. 14.: Szent István Társulat I.—II. 8 SZÍT Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka 2. 1.—2. 17.: Naplók, feljegyzések. 9 Serédi Jusztinján (1884—1945), született Szapucsek György — 1908-ban szentelték pappá. Bencés rendi szerzetes, neves kánonjogász aki részt vett az 1918—1989 között hatályban lévő Codex Iuris Canonici megszerkesztésében. A magyar bencés rend római prokurátora és a magyar Katolikus Egyház római ágense. 1927-ben XI. Pius bíborossá kreálta és egyúttal esztergomi érsekké is kinevezte, így Magyarország hercegprímása lett. A holokauszt idején felemelte szavát a zsidók érdekében. 1928-tól volt a Szent István Akadémia tiszteletbeli tagja, 1933-1945 között elnöke. 1928-tól a MTA igazgatósági, 1934-től tiszteletbeli tagja. (VlCZIÁN JÁNOS: Serédi Jus^tinidn. MKL XII. Szerk. DIÓS ISTVÁN Bp., 2007. 91—93.; Magyar Életrajzi Lexikon [MEL] II. Szerk. KENYERES ÁGNES. Bp., 1969. 620. 10 SZÍT Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka 3. 1.—3. 190.: Levelek (küldők szerint alfabetikusán rendezve). 11 SZÍT Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka 3. 70.: Levelek — Király Béláné 83

Next

/
Oldalképek
Tartalom