Levéltári Szemle, 65. (2015)

Levéltári Szemle, 65. (2015) 4. szám - Műhelymunkák - Sági György: Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatékának a MTA––PPKE „LENDÜLET” Egyháztörténeti Kutatócsoport keretein belüli rendezése

MŰHELYMUNKÁK Sági György ESTY MIKLÓS PÁPAI VILÁGI KAMARÁS HAGYATÉKÁNAK A MTA-PPKE „LENDÜLET”EGYHÁZTÖR­TÉNETI KUTATÓCSOPORT KERETEIN BELÜLI RENDEZÉSE 2014. február közepén vette kezdetét Esty Miklój1 pápai világi kamarás irathagyatéká­nak rendezése, aki egykor a Szent István Társulat (SZÍT) delegált adminisztrátoraként és a magyar Actio Catholica egyik alelnökeként a magyar katolikus közélet befolyásos alakja volt. A munkálatok a MTA-PPKE „Lendület” Egyháztörténeti Kutatócsoport keretein belül, Tóth Krisztina és Rétfalvi Balázs kezdeményezésére, Tusor Péter kutatócso­port-vezető közbenjárására a Szent István Társulat hozzájárulásával2 zajlottak a Piaris­ta Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárában,3 * amely a rendezéshez a helyet biztosította számunkra. Esty 1973. október 22-én, bő egy hónappal 78. születésnapja előtt bekövetkezett halálát követően, végrendelete alapján minden ingósága — saját családja nem lévén — ti­zenhét esztendős keresztlányára, Németh Katalinra szállt, annak nagykorúságáig azon­ban apja, Németh Mihályt bízták meg ezek kezelésével. Mivel Esty magán- és hivatali irataira értelemszerűen Némethék nem tarthattak — és nem is tartottak — igényt, azt a hagyatéki eljárást követően A.kos Géyaf a Magyar Katolikus Püspöki Kar titkárságának 1 Esty Miklós János Ignác (1895—1973). Csernoch, Serédi és Mindszenty bíborosok gendluomója, 1927-től pápai világi kamarás. 1942-ben lett az Actio Catholica egyik alelnöke. Czapik érsek 1951-ben a Szent István Társulathoz delegálta adminisztrátornak. 1973 őszén lett a Hittudományi Akadémia örökös tiszteletbeli tagja. A Pápai Nagy Szent Gergely Rend lovagja és a Pápai Szent Szilveszter Rend kommendátora. A II. Vatikáni Zsinat első két ülésszakán a zsinati atyák kísérőjeként vett részt. „Pátkai” fedőnéven az állambiztonsági szolgálatok ügynöke volt. (HAJDÓK JÁNOS: Esty Miklós. Magfar Katolikus Lexikon [MKL] III. Szerk. DIÓS ISTVÁN. Bp., 1997. 315.; valamint: SZÍT Esty Miklós pápai világi ka­marás hagyatéka 1., Személyi iratok, továbbá „Pátkai” fedőnév alatt lásd az ABTL-ban őrzött jelentéseit [Tartótisztjei: Porteleki László százados, Posztós Vince őrnagy.]) 2 A hagyaték kutatását kizárólag a Szent István Társulat vezetősége engedélyezheti. 3 Ezúton köszönöm meg Koltai András levéltárosnak (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára) a rende­zés során adott szakmai tanácsait, észrevételeit. * Ákos Ge\a György (1929-2011). 1952-ben szentelték pappá. 1958-1962 között váci püspöki titkár, 1961-ben lett teoló­giai doktor. 1962-től megbízott, 1964—1972 között rendes irodaigazgató, 1965-től 1983-ig címzetes prépost. 1966-től haláláig a váci székeskáptalan tagja, 1982-1989 között váci általános helynök. 1973-tól a Szent István Társulat ügyinté­zője, 1978—1998 között igazgatója, 1972-1978 között a Magyar katolikus Püspöki Kar titkárságát is ő igazgatta. A II. Vatikáni Zsinat 2., 3. és 4. ülésszakán kísérőként volt Rómában. (ÁKOS GÉZA: Ákos Gé%a. MKL I. Szerk. DIÓS IST­VÁN. Bp., 1993. 106.; továbbá: Váci Egyházmegye Sematizmusa, http://sematizmus.vaciegyhazmegye.hu/szemely.phpPid=2 (2014. október 13.) 82

Next

/
Oldalképek
Tartalom