Levéltári Szemle, 48. (1998)

Levéltári Szemle, 48. (1998) 3. szám - HÍREK - Blazovich László: Magyar László (1937–1998) / 75–76. o.

Magyar László (1937-1998) A háborúk hadi eseményei nemcsak a frontokon szedik az áldozataikat, és nemcsak a harcok ideje alatt. Kihatásuk közvetve nemcsak anyagiakban, hanem az emberi életekben a későbbi években is éreztetik hatásukat. Efféle sors jutott osztályrészül a szabadkai levéltár munkatársának, Magyar Lász­lónak, aki a közel tíz éve Kanadába szakadt gyerekei meglátogatására uta­zott a tengeren túlra, hogy végre, közel egy decennium eltelte után viszontlás­sa őket. A találkozás öröme és a velejáró izgalmak miatt szűnt meg dobogni szíve. A hirtelen halál nemcsak a közvetlen családot érte váratlanul, hanem megdöbbenéssel vette tudomásul Szabadka magyar érzelmű értelmisége. Egyöntetű véleményük ugyanis, hogy kollegánk személyében olyan tudóst, a város történetének élő lexikonát, cikkek és könyvek íróját vesztették el, aki­nek helyére, nem tudják, ki áll majd, vagy egyáltalán kerül-e valaki. Magyar László 1937-ben született Hajdújáráson (ma: Hajdukovo), szülei a közeli Ludasról és Palicsról származnak. A Magyar család egyébként a Po­zsony megyei Magyar várjobbágy nemzetségből eredezteti magát, amit meg­erősít, hogy a délvidéki ág ősei a török idők elmúltával Pozsony megyéből ér­keztek Szabadka környékére. A gimnáziumot Szabadkán, a Fiológiai Egyete­met Belgrádban végezte angol-német szakon. Képességeit, intellektuális kí­váncsiságát már tanulmányai alatt csillogtatta. Mint futballistát osztálytár­sai Aranyballáb-ként becézték. Sportkarrierje a Crvena Zvezdáig vezetett, de tanulmányai miatt lemondott az 50-es és 60-as években oly népszerű és ki­váltságokkal járó focista életről. Ekkor kezdett levelezésbe világhírű tudósok­kal, művészekkel. Szilárd Leó két oldalas levelét őrizte, Caldwell amerikai író nemcsak levelezett vele, hanem jugoszláviai útja során külön kérte, hogy min­denhová Magyar Laci kísérje. Gyűjteményében számos más kiválóság levele olvasható. Fiatalon nyelvtanárként dolgozott, majd 1975-ben került a Sza­badkai Történelmi Levéltárba szakmunkatársként. Itt Ulmer Gáspár, a majd egy generációval idősebb kitűnő kolléga, a 18. századi anyag szakértő, tudós ismerője vezette be a levéltár és a levéltári munka rejtelmeibe. Laci ezt gyorsan elsajátította, és hamarosan hozzáfogott a kutató munkához is, amely során máig mintegy 300 cikk és tanulmány, valamint több kötet, pl. Életjel miniatűrök, Szabadka közjogi helyzete és lakossága, Koreni-Gyökerek, Szabadka igazgatástörténetéből (1428-1918) szerzője vagy társszerzője lett. Laci változatos életét nem a munkahelycserék adták, hanem az, hogy a szabadkai levéltár anyagának újabb és újabb területeit hódította meg, és emelte ki onnan a számára érdekes témákat. A 23 év során a Létünk, Üzenet, Magyar Szó, 7 Nap, Híd, Tanulmányok Csongrád megye történetéből, Ruko­vet, Oktatás és nevelés, Suboticke novine, Egészség, Bácsország és más orgá­numok hasábjain tette közzé búvárlatainak eredményét. Főképp a monar­chia-kor érdekelte, mert ekkor élte szeretett városa történelmének egyik fény­korát. Örömmel mutatta fel ezen korszak egy-egy dicső lapját. Munkásságá­nak rangját ma különösen az emeli, hogy oda jutottunk: a Szabadkai Történelmi Levéltárban lámpással kell azt a levéltárost keresni, aki érti és tudja kezelni, valamint feldolgozni az 1918-ig terjedő latin, német és a leg­nagyobb mennyiségű magyar anyagot. Ez is egy módja egy közösség megfosz­tásának múltjától, hagyományaitól és identitásától. 75

Next

/
Oldalképek
Tartalom