Levéltári Szemle, 48. (1998)

Levéltári Szemle, 48. (1998) 2. szám - HÍREK - Őriné Bilkei Irén: Beszámoló az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa közgyűléséről / 58–61. o.

tak. G. Vass István többek közt a gyűjtó'területi munka újragondolását, a MOL struktúrájának a súlypontok szerinti átalakítását szorgalmazta. Koroknai Ákos a 900 000-nél több gazdasági szerv illetékességi-gyűjtőkori minősítését sürgette, s a gyorsan változó gazdasághoz preventív módon viszo­nyuló levéltárosi mentalitás kialakítását tartotta fontosnak. Sárközi János a szakszerűség és a szakmai presztízs védelmében a jövőben alakuló magán­levéltárak alapításának segítését, a „bértároló" kft.-k ellenőrizhetetlen tevé­kenységének visszaszorítását, a levéltárak feladatainak újragondolását tar­totta kívánatosnak, ez utóbbit annak érdekében, hogy a levéltárak meg­találják és elfogadják az őket megillető helyet a mindinkább kibontakozó in­formációs társadalomban. Több hozzászóló helyesnek ítélte a témaválasztást, s a felmerült kérdések önálló konferencián való tárgyalását javasolta. A délutánba nyúló „befe­jezhetetlen" eszmecserét Erdmann Gyula egyesületi elnök azzal zárta le, hogy a „hasznos seregszemlének" lesz folytatása. Hudi József Beszámoló az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa közgyűléséről A Zala Megyei Levéltár volt a házigazdája 1998. március 2-3-án az ÖLT tisztújító közgyűlésének. A rendezvényen a 23 önkormányzati levéltár képvi­selői mellett rész vett Gecsényi Lajos, a MOL főigazgatója, Szögi László, az ELTE Levéltárának igazgatója Molnár József, az MKM Levéltári Osztályá­nak vezetője, valamint Vadász János, a KKDSZ elnöke. A tanácskozás március 3-án reggel A. Varga László beszámolójával kezdő­dött. Először az elnök bejelentette, hogy 1997-től a Pest Megyei Levéltár is csatlakozott az ÖLT-hez, a Csongrád Megyei Levéltár pedig jelezte belépési szándékát. Az elnök az elmúlt évben Székesfehérvárott tartott közgyűlés óta eltelt 10 hó­napban végzett munkát értékelte. A legfontosabb a szakfelügyeleti rendszer kiépülése és működésének megkezdése volt. Az eredmények sorát gyarapítja az a tény, hogy az ÖLT Tilcsik György Vas megyei levéltárigazgató személyében képviseletet kapott a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakkollégiuma ku­ratóriumában. Az elmúlt év folyamán a levéltári könyvtárak egységesített szem­pontokon nyugvó feldolgozására az NKA segítségével megvásárolta a TextLib számítógépes könyvtári rendszer katalogizáló modulját, megismerésére pedig 4x1 napos tanfolyamot szervezett. Az ÖLT a levéltárak gazdasági vezetői számára is szeretné biztosítani a rendszeres továbbképzés és tapasztalatcsere lehetőségét. Az első ilyen találkozóra 1997 áprilisában a Vas Megyei Levéltár rendezésében került sor. A dolgozók egészségügyi pótlékával kapcsolatban az el­nök elmondta, hogy néhány levéltár tapasztalata alapján arra kell törekedni, hogy lehetőleg ne peres úton szerezzünk érvényt jogainknak a fenntartó önkor­mányzatoktól, hanem a jogszabály alapján. A. Varga László beszámolója végén a további munkához jelölte ki az irányt. Aközeljövő konkrét feladata a Levéltári 58

Next

/
Oldalképek
Tartalom