Levéltári Szemle, 43. (1993)

Levéltári Szemle, 43. (1993) 2. szám - MÉRLEG - Nyulászi Gáborné: Újraindult a Turul: egy folyóirat születése – tetszhalála – újjáéledése / 84–86. o.

Újraindult a TURUL Egy folyóirat születése — tetszhalála — újjáéledése Báró Radvánszky Béla vezetésével 1882-ben mozgalom indult egy tudományos társaság alapítására, „mely társaság a történélemnek eddig elhanyagolt társtu­dományait, úgy mint a heraldikát, diplomatikát, sphragistikát, genealógiát, va­lamint a magyar családok történetének okleveles alapon való művelését tűzné ki czéljáúl." 1 Az előkészítő munka eredményeként az egyleti alapszabályt 1882. november 5-én a Belügyminisztérium megerősítette, s ennek birtokában a Ma­gyar Heraldikai és Genealógiai Társaság alakuló közgyűlését 1883. február 25-re összehívták. A szűkszavú közgyűlési jegyzőkönyv szerint megválasztották a 40 igazgató választmányi tagot, a tisztségviselőket, valamint a társaság folyóiratá­nak szerkesztőit, Nyáry Albert és Fejérpataky László személyében. 2 A jegyző­könyv a továbbiakat így rögzíti: „Elnök bezárván a nyilvános válfasztmányi]. ülést, megnyitja a zárt ülést, melyben a társaság folyóiratának ügye került sző­nyegre. A társaság ügyrendjének, folyóirata címének, tartalmának, s a társaság czimerének elhatározásával s illetőleg kidolgozásával az elnökségből, szerkesz­tőségből, a jegyzőből... álló bizottság hatalmaztatott fel, illetőleg bízatott meg." 3 E megbízás alapján az 1883. ápriEs 28-i választmányi ülésre elkészült az ügy­rend, melynek első pontja a társaság ülésezésének rendjét szabályozza, a 2., 3. és 5. a folyóiratot (is) érinti: ,,2. A »TURUL« czimü folyóirat terjedelme egyenlőre évenként húsz ivben, s alakja negyed rétben állapittatik meg. ... 3. A folyóirat tartalma: 1. Az egyes magyar családok története és leszár­mazási rendje. 2. Czimertani értekezések. 3. Czimerek és czimereslevélek köz­lése, színnyomatú vagy egyszerű körvonalos hasonmásokban. 4. Műemlékeken vagy sírköveken előforduló czimerek és különösen genealogikus adatokat tartal­mazó feliratok közlése és ismertetése. 5. Oklevéltani értekezések. 6. Érdekes ok­levelek hasonmásban. 7. Pecséttan! czikkek. 8. Régi pecsétek hű metszetekben, magyarázó szöveggel. 9. Hatóságok és testületek czimerei. 10. Magyarországi. főként ismeretlen érmek, a mennyiben veretükön czimer fordulna elő. 11. A csa­ládi érmek rajzai. 12. Hazai levéltárak ismertetése s ezekkel összefüggő kérdé­sek. 13. Az említett szakokba vágó hazai és külföldi munkák ismertetése és bí­rálata. 14. Ugyanezen szakokba vágó kérdések és feleletek. 15. Történeti-szak­irodalmi mozgalmak és hírek. Ezenkívül általában az alapszabályok 2. §-ában megjelölt tudományok körébe vágó értekezések, közieményék stb. 5. A társaság czimere a II. Endre király arany bulláján előjövő nyolcz pó­lyás magyar czimer három szögű paizson. A társaság pecsétje ugyanezt a czi­mert tartalmazza e körirattal: 84

Next

/
Oldalképek
Tartalom