Levéltári Szemle, 42. (1992)

Levéltári Szemle, 42. (1992) 2. szám - HÍREK - Gerics József–Ladányi Erzsébet: Kumorovitz L. Bernát (1900–1992) / 109–110. o.

Kumorovitz L. Bernát (1900—1992) 1900. október 5. Kotterbach-ötösbánya. Mélyen vallásos családnak fia születik, keresztneve Lajos. Édesanyja flamand eredetű, édesapja lengyel. Ki gondolná, hány évnyi Isten és egymás iránti kölcsönös szeretetben való élet hozza majd egymás után a testvéreket. A legidősebb fiú már felszentelt szerzetespap, ami­kor legifjabb testvérkéje, a tizenkettedik, a világra jön és — a kor szokása sze­rint — Lajos bácsinak szólítja. Édesapja sajnos korán távozik az élők sorából. Édesanyja, a szelíd tekin­tetű Mária asszony, hívő lélekkel neveli és nagyon sok szeretettel, gyermekeit. Fényképről is ismert számunkra az a hely, ahol anyai nagyapja, Ambrus nagy­apó, a kovácsmester, a kaszálónál és a vihar elől menedéket nyújtó szikla előtt volt vele. Ha Ambrus nagyapáról beszélt, gyermekkorának legkedvesebb idejére emlékezett. Élete során szeretteiről szentmiséiben mindig megemlékezett. Test­vérei közül néhányan ma is élnek szerte a világban. Húgai közt térítő apácák, öccsei közt két jezsuita szerzetes is volt. Wladek — vagy ahogyan Ö mondta: Laci, a lengyel öcsém — a viaticum kiszolgáltatásáról haza felé menet lett köz­úti baleset áldozata. Pozsonyban élő fizikus fivére 80 évesen is Istennek és a tu­dománynak elkötelezett szolgája. Egyik húga, aki életét mindvégig édesanyjuk gondozásának szentelte, misére sietve szenvedett olyan balesetet, amelyet az or­vosok már nem tudtak gyógyítani. Élete itt — hiszen Magyarországot választotta hazájának — nagyon nehéz volt. Az első világháború utolsó évében elvégezve a tartalékos tiszti tanfolya­mot, a frontszolgálatot elkerülve, közvetlenül a háború után a premontrei rendbe lépett s a Bernát rendi nevet kapta. Jászó — Lelesz után, vállán az egykori Osztrák—Magyar Monarchia lakosának kijáró, szinte hazát feledtető súllyal, Budapestre került. Immár pappá szenteltetvén, reverendában hallgatta a bölcsészeti és jogi tudományok előadásait. Rendje ezt kívánta Tőle, tehát bár szépen hegedült, és a matematika meg a földrajz — nemcsák mint tanári szak, hanem mint tudomány — iránti érzékének is tudatában volt, legjobb törekvé­seivel a rend kívánságát teljesítette, történész, diplomatikus, a pecséttan és cí­mertan művelője lett. Történelmi tanulmányai során Domanovszky Sándor és főként Szentpétery Imre volt rá nagy hatással. Ez utóbbi professzor később tudományos tevékeny­ségére és életére szinte meghatározó indításokat adott neki. Nála doktorált a le­leszi prépostságról írt disszertációval, az ő szemináriumában vezetett prosze­mináriumot, tartott oklevélolvasási gyakorlatot, lett tanársegéd, adjunktus, majd szerzett magántanári képesítést, szerkesztette Szilágyi Loránddal 1938-ban a Szentpétery Emlékkönyvet. Közben rendje gödöllői gimnáziumában tanított, volt a konviktusban prefektus, majd a gimnázium igazgatója. Ösztöndíjasként a Bécsi Magyar Intézet kutatója volt, majd a premontrei rend küldte itáliai tanulmányútra: ennek során Rómában a vatikáni levéltáros főiskolán elvégezte a paleográfiai kurzust. Olvasmányai, kutatásai és tanulmányútjai teljesen megérlelték kezdettől fogva európai, komparatisztikus igényű látásmódját és jogtörténeti-szociológiai alapvetésű vizsgálatait. Az elsők közt, ha ugyan nem elsőként kezdte vizsgálni 109

Next

/
Oldalképek
Tartalom