Levéltári Szemle, 32. (1982)

Levéltári Szemle, 32. (1982) 1. szám - HIVATALTÖRTÉNET - Czuczor László: Az Országos Nép és Családvédelmi Alap (ONCSA) szervezete és működése / 43–56. o.

(2) Az Alap feladata különösen: a) a sokgyermekes családok intézményes támogatása, b) gondoskodás a gyermekvédelem feladatainak ellátásáról, c) a megélhetésükben veszélyeztetett — főként mezőgazdasággal foglalkozó — családok boldogulásának szerves megalapozása, házhoz juttatás, kedvezőbb gazdasági viszonyok közé telepítése vagy egyéb gazdasági megsegítés (köz­jóléti szövetkezetek, különböző termelési, értékesítési intézmények és vállalkozások segítése) útján, d) kellő anyagi feltételekkel nem rendelkező, arra érdemes családok részére az anyagi eszközök biztosítása a végből, hogy az állam vagy más közület gazda­ságpolitikai tevékenységének részesei lehessenek. (3) Az Alap a nyújtott juttatás visszatérítését pénzben, munkában vagy természet­ben igényelheti. 3. § (1) Az Alap bevételei: a) az állam illetékekből befolyó bevételének 27%-a, b) a jelen § (3) bekezdésében foglaltak alapján szedendő nép- és családvédelmi pótadó, c) az Alap részére juttatott adományok és hagyományok. (2) Az Alap részére az (1) bekezdés a) pontjában biztosított állami javadalmazás évi összege nem lehet kevesebb 1940-ben 28 000 000 pengőnél, 1941-ben 41 000 000 pengőnél, 1942-től kezdődően pedig 46 000 000 pengőnél. (3) Az 1922. I. te. 29. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a nyomor enyhítése céljából a törvényhatóságok és községek (megyei városok) által szedhető díjak és járulékok helyett a jövedelemadó, a társulati adó, a tantiemadó és az általá­nos kereseti adó fizetésére kötelezettek terhére nép- és családvédelmi adót kell kivetni. E pótadó kulcsait, valamint kivetésének és kezelésének részletes szabályait a pénzügyminiszter a belügyminiszterrel egyetértve rendelettel állapítja meg. (4) A belügyminiszter az egyes törvényhatóságoknak és megyei városoknak a terü­letükön a (3) bekezdés alapján kivetett pótadó hozadékát, részben vagy egész­ben, meghatározott szociális célra átengedheti. 4. § (1) Az Alapot a belügyminiszter kezeli, annak kezelésére, kiadásainak és bevételei­nek elszámolására és ellenőrzésére a fennálló törvényes rendelkezések irányadók. 5. § (1) A minisztériumfelhatalmaztatik,hogy: a) az Alap szervezetét és működésének módját rendelettel állapítsa meg és ezt a rendeletet a szükséghez képest módosíthassa, b) a közszolgálat egyes ágazataiban való alkalmazás előfeltételeként rendelettel előírhassa annak igazolását, hogy a pályázó meghatalmazott ezideig szociális munkát végzett, c) a hazai egyetemek mellett és azokkal kapcsolatban szociális tanfolyamokat szervezhessen, azok sikeres elvégzését a közszolgálat egyes ágazataiban az alkalmaztatás előfeltételeként - az egyes jogszabályokban előírt előfeltéte­leken túlmenően is — rendelettel megszabhassa és a tanfolyamokon való részvételt a már közszolgálatban állók vagy azok egyes csoportjai részére is kötelezővé tehesse. 44

Next

/
Oldalképek
Tartalom