Levéltári Szemle, 32. (1982)

Levéltári Szemle, 32. (1982) 1. szám - HIVATALTÖRTÉNET - Czuczor László: Az Országos Nép és Családvédelmi Alap (ONCSA) szervezete és működése / 43–56. o.

(2) A minisztérium rendelettel állapítja meg, hogy az előző bekezdés b) pontja szempontjából milyen tevékenységet kell szociális munkának tekinteni. 6. § A 2. § rendelkezésein alapuló bármilyen juttatásban részesítés iránt előterjesztett beadványok, valamint a juttatással kapcsolatosan kiállított okiratok illetékmentesek; ez a mentesség azonban váltóra, utalványra, csekkre és ügyvédi meghatalmazásra nem terjed ki. 7. § (1) A jelen törvény hatálybalépésének napját a belügyminiszter állapítja meg; a hatálybalépéssel egyidejűleg az 1922. 1. te. 29. §-a hatályát veszti. (2) Ezt a törvényt a belügyminiszter az érdekelt miniszterekkel együtt hajtja végre. Eddig az ONCSA törvény részletes ismertetése. Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap szervezetéről és működéséről az 1940. évi 7000. M. E. sz. rendelet a következőkben rendelkezik: 1. § Az ONCSA központi szervei: 1. Igazgató Bizottság 2. Országos Szociális Felügyelőség (továbbiakban felügyelőség). 2. § (1) Az igazgató Bizottság tagjai: a belügyminisztérium közjóléti és közegészség­ügyi osztályainak államtitkárai, felülvizsgálattal megbízott tisztviselők. 2) A miniszternek az általa kijelölt és a belügyminiszter által kinevezett egy-egy képviselője. 3) A minisztérium által határozott év tartamára kinevezett legfeljebb 24 személy. 4) A Felügyelőség ügyvezető elnöke. (2) Az Igazgató Bizottság elnökét a minisztérium nevezi ki hat év tartamára. Az elnök helyettese a Felügyelőség ügyvezető elnöke. (3) Az Igazgató Bizottság elnöke a belügyminiszter kezébe a 2708/1920. M. E. sz. rendeletben előírt szövegű esküt teszi le, illetve fogadalmat állásából kifolyólag az alábbiak szerint fogadalmat tesz: „Én fogadom, hogy mint az ONCSA Igazgató Bizottság tagja a rám bízott tennivalókat legjobb tudomásom szerűit, lelkiismeretesen teljesítem és a hivatali titkot megőrzöm." — Az eskü - illetve fogadalom tételéről jegyzőkönyvet kell felvenni. (4) Az (1) bekezdés 3. pontja alapján első alkalommal kinevezett tagok fele részé­nek megbízatása 1943. december hó 31-én, másik fele részének megbízatása pedig 1946 évi december 31-én jár le. - Annak megállapítása, hogy kinek a megbízatása szűnt meg, sorshúzás útján történik. Ha a kivált tag helyére új tagot neveznek ki, ennek megbízatása az eredetileg kinevezett tag hátralevő tagsági idejére szól. 3. § (1) Az Igazgató Bizottság előadója az ügyvezető elnök által kijelölt szociális felügyelő. Az Igazgató Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. (3) Az Igazgató Bizottság által letárgyalt ügyeket az ügyvezető elnök bocsátja a belügyminiszter személyes döntése elé. — 4. § (1) A Felügyelőség élén a minisztérium által szerződéssel alkalmazott ügyvezető elnök áll, aki a belügyminiszter kezébe a 2708/1920. M. E. sz. rendeletben előírt szövegű esküt teszi le. 45

Next

/
Oldalképek
Tartalom