Levéltári Szemle, 32. (1982)

Levéltári Szemle, 32. (1982) 1. szám - HIVATALTÖRTÉNET - Czuczor László: Az Országos Nép és Családvédelmi Alap (ONCSA) szervezete és működése / 43–56. o.

HIVATALTÖRTÉNET Czuczor László AZ ORSZÁGOS NÉP ÉS CSALÁDVÉDELMI ALAP (ONCSA) SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE Mielőtt az Országos Nép és Családvédelmi Alap (ONCSA) szervezeti felépítését és műkö­dését részletesen ismertetném, magáról az Alapot létrehozó 1940. évi XXIII. tv.-ről és a törvény végrehajtásáról intézkedő 1940. évi 7000 (1940. október 4.) M. E. számú — az ONCSA szervezetéről és működéséről — szólóan azok teljes szövegének megértéséből indulnék ki. Szükségesnek tartom azonban a törvény miniszteri indoklásával kezdeni, mely az ország ún. ínségenyhítő addigi tevékenységét az ínségjárulék szempontjából vizsgálja. Az ínségenyhítő tevékenység anyagi fedezetét nyújtó ínségjárulékot ugyanis csak a városokban és azokban a községekben vetették ki, ahol a kivetés alapjául szolgáló adó­nemek hozadéka számottevő volt. Gyakorlatilag az ínségjárulékot csakis a gazdag közsé­gekben vetették ki, mivel a járulék kivetése számbavehető bevételt csakis az ilyen közsé­gekben eredményezett. Az ún. gazdag községekben — éppen kedvező gazdasági helyze­tüknél fogva - a támogatásra szoruló lakosok száma elenyészően csekély volt. Ezzel szemben a legjobban rászoruló szegény községekben, ahol az ínségesek száma a legna­gyobb volt, ínségjárulékot bevezetni nem lehetett, mert annak hozadéka csaknem a semmivel lett volna egyenlő. Ezért kellett 1939-ben az ínségjárulékot az egész országban törvényhatóságonként (megyénként) és megyei városonként kivetni. Mivel pedig az ínségjárulék a legutolsó esztendőkig csakis ott volt felhasználható, ahol azt a közadókkal együtt beszedték, a falusi lakosság ínségenyhítő foglalkoztatása érdekében a vármegyék részére évenként államsegélyt kellett folyósítani. Az elaprózódott akciók helyett egy messzemenően tervszerű és organikusan össze­függő, egységes szociálpolitika megszervezése szükséges, amely a támogatásra szoruló néprétegek részére nemcsak átmeneti segítést, hanem állandó életlehetőséget, tisztes megélhetést biztosít. Az Országos Nép és Családvédelmi Alapról szóló 1940. évi XXIII. törvényt - mely megjelent 1940. augusztus 14-én az Országos Törvénytár 13. számában — a következők­ben ismertetem: 1. § Szociális és Családvédelmi célokra Országos Nép-és Családvédelmi Alap létesíttetik. 2. § (1) Az Alap célja a leginkább támogatásra szoruló néprétegek gazdasági, erkölcsi és szellemi felemelés útján az életviszonyok javítása és a társadalmi kiegyenlítődés elősegítése, továbbá a népesség szaporodásának előmozdítása. 43

Next

/
Oldalképek
Tartalom