Levéltári Szemle, 28. (1978)

Levéltári Szemle, 28. (1978) 3. szám - LEVÉLTÁRTÖRTÉNET - Tóth Róbert: Adalékok a Levéltári Közlemények keletkezésének történetéhez, 1922 / 611–619. o.

Tóth Róbert ADALÉKOK A LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK KELETKEZÉSÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ 1922 1923-ban indult meg - második magyar levéltári folyóiratként - az Országos Levéltár szakfolyóirata Levéltári Közlemények címen. Az első magyar levéltári folyóirat a Levéltárosok Lapja volt, mely a törvényhatósági levéltárosok folyóirataként 1913-tól 1917-ig jelent meg. Időrendben a harmadik levéltári folyóirat 1951-től jelent meg Levéltári Híradó — 1961-től Levéltári Szemle — néven. A Levéltári Közlemények című folyóirat létrehozásának eszméje gróf Klebelsberg Kunó 1 belügyminiszter, a Magyar Történelmi Társulat elnöke nevéhez fűződik: „ ... az Országos Levéltár ... fő hivatása, hogy történelmünk ott őrzött ősforrásait szakszerűen rendezze és nyilvántartsa, a források használatát a kutatóknak megkönnyítse, a kútfők publikálásában közreműködjék és egy megindítandó folyóiratban az anyagot rendsze­resen ismertesse. Ha az Országos Levéltár ... évnegyedes folyóiratot adna ki, úgy ez nem­csak pótolhatná a megszűnt „Történelmi Tár"-t, hanem a „Századok"-at is tehermen­tesíthetné oly irányban, hogy a szigorúan szakszerű, főleg a diplomatikai és kronológiai cikkeket, meg a levéltári ismertetéseket is közreadhatná." 2 Az alábbiakban a Levéltári Közlemények című folyóirat keletkezésének történetét gróf Klebelsberg Kunó belügyminiszter és Csánki Dezső 3 az Országos Levéltár főigaz­gatója között lefolyt levelezés tükrében mutatjuk be. A szakfolyóirat megindulását dokumentáló öt irat — melyek időrendi sorrendben, betűhíven kerülnek közlésre — részletesen taglalják a meginduló folyóirat létrehozását egyrészt tematikai, másrészt pénzügyi, harmadrészt technikai vonatkozásban. 611

Next

/
Oldalképek
Tartalom