Levéltári Szemle, 26. (1976)

Levéltári Szemle, 26. (1976) 2–3. szám - ADATTÁR - Prokopp Gyula: Terstyánszky János alnádor (megh. 1754) / 171–176. o.

más egyéb, a tekintetes nemes magistratusnál tudva lévő motivumokra és okokra, ő kegyelme ujabban a nemes város fiscusának előbbi szokott fizetsége mellett unanimi voto et consensu acceptáltatott. " Ezután még hét évig volt Terstyanszky a város ügyésze és emellett továbbra is viselt megyei tisztségeket is. Az aljegyzőség után főjegyzője és helyettes alispánja volt Esztergom vármegyének, 1730-ban pedig Bars megye választotta főjegyzőjévé, (7) ahol ekkor nevelőatyja, Majthényi Márton volt az alispán. (8) Egy 1734. januárjában kelt oklevél (9) Grassalkovics Antal személynök protono­táriusaként emliti Terstyanszky Jánost. Ezzel a tisztséggel már teljesen összeférhe­tetlen volt a városi ügyészség. 1734. március 13-án meg is jelent Terstyanszky Esz­tergom város tanácsánál és lemondott az ügyészségről. Pálffy János nádor az 1746. augusztus 20-án kelt adomány levelében királyi ta­nácsosnak, aranysarkantyús vitéznek (eques auratus) és nádori protonotariusnak ne­vezi Terstyanszky Jánost. (10) Esztergom város 1747. évi jegyzőkönyvéből értesülünk arról, hogy Terstyanszky — Grassalkovics Antallal együtt — tagja volt annak a bizott­ságnak, amelyet az 1741. évi XVIII. törvénycikk állitott fel egyes megyéknek és vidé­keknek az országhoz való visszacsatolása ügyében. (11) 1750. március 26-án kelt le­velében Pálffy János nádor arról értesiti a jász-kun kerület kapitányát, hogy a kerület számadásait "vicém gerensem, tettes Terstyanszky János uram praesidiuma alatt" fogják megvizsgálni. (12) Pálffy János halála (1751. március)után Batthyány Lajos lett a nádor, aki meg­tartotta Terstyánszkyt az addig is viselt hivatalában. Az 1752. évben Mosón megyé­hez intézett nádori parancs Terstyanszky Jánost bizta meg azzal, hogy átvegye a me­gyétől az "archívum regni" számára beszolgáltatandó iratokat. (13) Esztergom vár­megye 1753. január 4-i gyűlésének jegyzőkönyve még mindig "officii palatinalis vi­cém gerens"-nek nevezi Terstyanszky Jánost. Öröklött vagyona — ugy látszik — nem volt Terstyanszky Jánosnak és a jogászi munkájával szerzett keresete sem lehetett olyan jelentős — bár nem volt nagyon ké­nyes az eszközök megválogatásában — hogy elegendő lett volna azoknak a birtokoknak megszerzésére, amelyeket fia, Terstyanszky József, atyja szerzeményeként sorol fel. Svár Borbála, Terstyanszky János özvegye meg is mondja végrendeletében, hogy a vagyonnak, melyet "egyenlő iparkodásunk után én és fönt nevezett kedves uram há­zasságunk idejében együtt szereztünk, az én allaturám első és legnagyobb gyökere vala ... melyhez tartozandó azon allaturám is, kit szegény atyámtól hoztam... " Svár Borbálának ugyanis atyai öröksége volt az esztergomi ház a hozzá tartozó kül­sőségekkel, 1732-ben pedig 24 és fél ezer forint értéket örökölt anyai nagybátyjától, Lábady Ádámtól. (14) Ennek segitségével szerezte meg a házaspár az esztergomme­gyei Felső- és Alsó-Bélát, Kis- és Nagy-Gyivát, valamint Arad pusztát, a pilisme­gyei Vörösvárt, Szentivánt és Solymárt, végül egy pesti majort. A vagyonszerzés mérvére következtethetünk ebből a két adatból: csupán a pilismegyei birtokok értékét 200 000 forintra tették, — a birtokszerzés költségeiből pedig 115 000 forint adósság maradt a fiára. Az atyai örökségként Svár Borbálára szállott esztergomi ház az 1712. évi conscriptio szerint a királyi város egyetlen emeletes háza volt, de valószinüleg nél­külözte még két legszebb ékességét, a gazdagon diszitett erkélyes kapuzatot és a kő­korlátos lépcsőházat. Egy ilyen palota egyaránt meghaladta volna a városi polgárként élő armalistának igényeit és anyagi erejét még akkor is, ha harmincados-tisztséget 173

Next

/
Oldalképek
Tartalom