Levéltári Szemle, 23. (1973)

Levéltári Szemle, 23. (1973) 3. szám - Komjáthy Miklós: Varga Endre (1901–1973) / 665–667. o.

665 VARGA ENDRE 1901—1973 Varga Endre annak a levéltáros-nemzedéknek életében lépett az Országos Levél­tár szolgálatába, amely nemzedék még az Országos Levéltár újjászervezőjétől, Pauler Gyulától s a századforduló nagy levéltárosaitól tanult. Távozásával kortársai s a fiatalabb nemzedék elől a magyar történelem nagy korszakfordulójának jellegzetes alakja tűnik el. Cs.ánki Dezső volt első főnöke s mint Ember Győző helyettese fejezte be hivatali pályafutását. Budapesten '/az akkor még nem a fővároshoz tartozó Kispesten/ született 1901. március 23-án, Budapesten tanult, Budapesten, az Országos Levéltárban szolgált 1925 december 19-én kelt kinevezésétől 1964 július 31-i nyugalombavonulásáig. Buda­pesten is halt meg 1973 október 29-én. Nem csoda, hogyha, bár ősei Erdélyből s a Nagy Magyar Alföldről származtak, igazában otthon - amint félig tréfásan, félig komolyan szokta volt mondani - csak a pesti aszfalton érezte magát. Édesapja, dr. Varga Bálint, a Budapesti Református Gimnázium tanára volt, ahol Endre fia is végezte középiskolai tanulmányait. Érettségi után, mint az Eötvös Kol­légium tagja, a budapesti egyetemen történelemből és földrajzból hallgatott előadá­sokat. 1924-ben bölcsészettudományi doktorátust szerzett /később, 1929-ben az Országos Levéltár tisztviselőjeként középiskolai tanár oklevelet is/. Közben két fél­évig jogi stúdiumokat is folytatott. Ekkor már levéltárosnak készült s úgy gondolta, hogy választott hivatásában jogi ismeretekre is szüksége lesz. 1924 júniusában a Magyar Történelmi Társulat a bécsi Magyar Történetkutató Intézetbe küldte, hogy a páratlan értékű Fontes Históriáé Hungaricae Aevi Recentioris kiadvány számára adatokat gyűjtsön a magyar reformkorra s a szabadságharcot követő elnyomás korára vonatkozóan. 1925 karácsonyáig maradt az ősi császárvárosban, amely­nek egyetemén is hallgatott két féléven át előadásokat. Levéltári segédtisztté ki­neveztetvén, 1926 január 2-án lépett az Országos Levéltár szolgálatába. Fél évszázaddal ezelőtt az Országos Levéltárnak afféle történettudományi in­tézeti funkciója is volt. Az egyetemek történelmi tanszékei mellett ui. nem műkö­dött hivatásos kutató gárda s az Akadémiának sem volt Történettudományi Intézete. Klebelsberg Kuno, a magyar történettudomány nagy szervezője bizalmas munkatársának, Csánki Dezsőnek főigazgatósága idején az Országos Levéltár fiatal levéltárosai kivá­ló történészek is voltak. A bécsi másfél esztendő a húszas-harmincas évek történettu­dományi igényekkel dolgozó levéltára egész életére szólóan meghatározta Varga Endré­nek, mint valamennyi fiatal kartársának is, pályafutását. A példaképükül szolgáló, nagy levéltáros-generáció a levéltári munka értelmét csak a történettudomány szol-

Next

/
Oldalképek
Tartalom