Levéltári Közlemények, 83. (2013)

Közlemények - Gerhard Péter-KoLTAi Gábor-V. László Zsófia-RÁcz Attila: A Magyar Szocialista Munkáspárt fővárosi vezetése 1957-1989 között

Közlemények tása további mélyfúrások, alapkutatások nélkül már érdemben nem folytatható. Szinte semmit nem tudunk még az alsóbb szintű pártszervezetekről, az egyes pártszervezetek, vezetői szintek, káderek közötti kapcsolatrendszerről, a társada­lom szovjetizálásáról, az emberek korszakbeli mindennapjairól és még hosszasan sorolhatnánk az alig feltárt területeket.6 Jelen tanulmányunk egy ilyen, nem az országos szinttel foglalkozó alap­kutatás eredményeit kívánja bemutatni. Budapest Főváros Levéltárának az állampárti iratokkal foglalkozó csoportja 2007 óta folyamatosan teszi közzé a kommunista állampárt legnagyobb pártszervezete, a Budapesti Bizottság irata­inak kutatását elősegítő segédleteit és forráskiadványait.7 A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) fővárosi vezető testületéinek működéséről négykötetes segédletet adtunk közre, azonban a fővárosi pártértekezletek dátumaihoz iga­zított (1957-1962,1962-1970,1970-1980,1980-1989) kötethatárok miatt értelem­szerűen az egyes bevezető tanulmányokban csak az adott periódusra vonatkozó ismertetésre vállalkozhattunk.8 Jelen írásunkban e négy bevezető tanulmányra támaszkodva mutatjuk be a fővárosi pártszervezet felépítését, működését.9 Mi­vel a szocialista rendszer alapvető jellemzőit már több helyütt leírták, e tanul­mányban kifejezetten csak az MSZMP legfontosabb területi pártszervezetének, a Budapesti Bizottságnak a szervezeti rendszerét kívánjuk bemutatni.10 Az is­mertetés során kiemelt figyelmet szenteltünk a működtető elit, azaz a fővárosi pártfunkcionáriusok bemutatására. A titkárok, a pártbizottsági és a végrehajtó bizottsági tagok mellett közreadjuk a korszakban pozíciót betöltő osztályveze­tők, fegyelmi és revíziós bizottsági tagok, valamint kerületi első titkárok névso­rát is.11 6 Természetesen történtek már e témákban is kezdeményezések, a korszak kutatói közül érdemes kiemelni a rendszer működésének feltárására irányuló munkássága tekintetében - a teljesség igénye nélkül - Gyarmati György, Rainer M. János, Standeisky Éva, Szakadát István, T. Varga György nevét, a társadalom- és mentalitástörténet képviselői közül Germuska Pál, Horváth Sándor, Majtényi György, Ö. Kovács József, Tóth Eszter Zsófia és Valuch Tibor munkásságát. 7 Fehérné-Rácz-Koltai, 2007.; Koltai-Rácz, 2008a.; Katona-Rácz, 2010. 8 Gerhard-Koltai, 2010a.; Gerhard-Koltai, 2011a.; Rácz-V. László, 2010a.; Forrai-Rácz-V. László, 2011. 9 Az egységes kép érdekében a négy bevezetőt a teljes MSZMP-időszakra átdolgoztuk, egységesí­tettük, ahol szükséges volt, az adatokat pontosítottuk. 10 Kornai János a témával foglalkozó munkájában kimerítően bemutatja a szocialista rendszer alapvető sajátosságait, így azok külön tárgyalását most nem tekintjük feladatunknak. Kornai, 1993. 11 Az állampárt szervezeti felépítésének sajátosságaiból adódóan egy-egy kinevezésről formáli­san több fórumon is szavaztak. Az archontológia összeállításánál komoly problémát jelentett, hogy a fölé-/mellérendeltségek miatt nem lehetett egyértelmű kinevezési dátumokat megadni. Tanulmányunkban azt a megoldást választottuk, hogy minden dátumnál külön jeleztük, me­lyik testület döntésének időpontjáról van szó. Nem lehettünk következetesek, mert előfordult például, hogy egy névleg a Budapesti Pártbizottság hatáskörébe tartozó kinevezésről a döntés kizárólag egy másik testület ülésének jegyzőkönyvében volt megtalálható. 212

Next

/
Oldalképek
Tartalom