Levéltári Közlemények, 78. (2007)

Levéltári Közlemények, 78. (2007) 2. - KÖZLEMÉNYEK - Fedeles Tamás: Egy Jagelló-kori humanista pályaképe. Csulai Móré Fülöp (1476/1477–1526) / 35–84. o.

Közlemények családjára vonatkozó információkat, amelyeket önálló közleményben publikált több mint hat évtizede Török Pál. 4 A két legalaposabb munka egyaránt Fülöp humanista tevékenységére koncentrált. Veress Endre a magyar diákok itáliai egyetemjárását bemutató, máig alapvető monográfiájában ismertette tanulmá­nyait, 5 míg Gerézdi Rábán elsősorban a velencei nyomdásszal, Aldus Manutiusszal és a köré szerveződött humanista körrel ápolt kapcsolatait világí­totta meg. 6 1. A Csulai Móré família A román (vlach, oláh) eredetű családok betelepedése az ország dél-keleti részei­re, elsősorban Erdélybe és a Szörényi bánság területére, valamint Máramarosba a 14. század elejétől kezdett nagyobb méreteket ölteni. 7 A század közepéig a lakat­lan területekre, mindenekelőtt a hegyvidékekre, illetve közvetlen környékükre érkeztek, majd az 1348-1349. évi nagy pestisjárvány következtében elnéptelene­dett, magyarok és szászok lakta falvakat is célba vették. A munkaerőhiány kö­vetkeztében a király és földesurak tudatosan telepíteni kezdték a túlnyomórészt transzhumáló állattartással foglalkozó csoportokat uradalmaikba. Arra azonban általában ügyeltek, hogy más etnikumoktól elkülönítetten biztosítsanak lakóhe­lyet számukra, amelynek nyilván az itt élő magyar, székely, szász lakosságétól eltérő életmódjuk és ortodox vallásuk lehetett az oka. 8 A telepítést végző vajdák és kenézek a királytól kaphattak nemességet, általában hadi érdemeik jutalma­képpen. Az első időszakban csak különböző korlátozásokkal viselhették nemesi címeiket, azaz az uralkodó által adományozott birtokok után meghatározott szolgáltatásokat (pl. katonaállítás, terményjáradék) kellett teljesíteniük, így tu­lajdonképpen a partikuláris vagy kondicionárius nemesek státuszába kerültek. 9 A betelepült oláh családok közül néhánynak lehetősége nyílt a magyar arisztok­rácia soraiba is bekerülni. Elsőként a Máramarosban letelepült Drágfiak töltöttek be magasabb országos kormányzati pozíciókat a 14. században. 10 Erdélyben a 15. század folyamán jelentek meg a teljes jogú nemességhez jutó román csalá­dok. Az ő felemelkedésük az oszmánok elleni harcok során rájuk nehezedő, elsősorban hadi terhekkel állt összefüggésben. Hunyadi János szerepe a román eredetű családok nemesítésében kiemelkedő volt, hiszen egyrészt ő is oláh ere­detű volt, 11 másrészt a kíséretéhez tartozó román családok szolgálataik révén is kiérdemelték a birtokadományokat és az armálist. E családok közé tartoztak többek között a Nádasdi Ongorok, a Malomvizi Kenderesiek és Kendeffyek, a 4 TÖRÖK, 1943. 5 VERESS, 1941. XCIII-XCIV., 59-66., 176-180., 443. 6 GERÉZDI, 1945. Különösen 68-72. 7 A románok erdélyi megjelenésére L: KRISTÓ, 2002.190-201. 8 MAKKAl-MÓCSY, 1986.341-343. 9 MAKKAI-MÓCSY, 1986. 344., KORMENDY, 1994; BÓNIS, 2003.278. 10 A család három tagja a székelyispáni méltóságot viselte 1387-1390 között. L.: ENGEL: Arch. " ENGEL, 2003.512., E. KOVÁCS, 1990. 36

Next

/
Oldalképek
Tartalom