Levéltári Közlemények, 78. (2007)

Levéltári Közlemények, 78. (2007) 1. - IN MEMORIAM - Draskóczy István: Gerics József (1931–2007) / 242–245. o.

In memóriám Ha valaki fellapozza egyszer azt a kis füzetet, amelyet 70. születésnapjára kapott, és amelyben az egyetemi levéltár munkatársai készítették el számára az általa tartott egyetemi órák listáját, az meglepődik, hogy mi mindennel foglalko­zott. Kezdetben az ókori történelem oktatását bízták rá. Első évfolyamosok szá­mára bevezető órákat tartott. Évtizedeken keresztül oktatott latint történelem szakos hallgatóknak, de tanított középkori társadalomtörténetet, intézménytör­ténetet, egyháztörténetet, eszmetörténetet, vezetett szemináriumokat króniká­inkról, legendáinkról. A levéltárosok előtt jól ismert, hogy Gerics tanár úr több mint két évtizeden keresztül az egyetemen folyó levéltárosképzés egyik meghatározó, emlékezetes tanáregyénisége volt. Attól kezdve, hogy 1960-ban újból megindult a levéltárosképzés az ELTE-n, 1983-ig több mint 200 levéltár szakos hallgatót taní­tott. Az 1950-es, '60-as és '70-es években a levéltár szaknak nem „csak" az a sze­rep jutott, hogy a levéltáros utánpótlást nevelje, hanem arra is alkalmas volt, hogy az érdeklődők elsajátíthassák mindazokat az alapismereteket, amelyek a magyarországi középkor kutatásához nélkülözhetetlenek. Mondhatni: egy ked­vezőtlen korszakban ez a szak adott menedéket a magyar középkorászképzés­nek az ELTE-n. Gerics tanár úr számára ezen a szakon az oktatás azt a lehetőséget teremtette meg, hogy a középkorász utánpótlást nevelje, amit mindig szívügyének tekintett. A magyar tudományos élet vagy oktatásügy számos megbecsült egyénisége ismerkedett meg óráin a magyarországi középkorral vagy éppen a latin nyelvvel. Szigorú, következetes tanárember volt, aki sokat várt el a diákjaitól. Precíz, világos, rendszerező gondolkodás jellemezte őt, erre nevelte diákjait is. Megbe­csülte azokat, akik dolgoztak, nyitva állt előttük tanári szobája ajtaja. Aki akart, sokat tudott tőle tanulni, hiszen sokat tudott a középkorról és szívesen foglalko­zott a hozzá forduló tehetséges emberekkel. Többüket meghívta a könyvekkel teli kis lakásába. Tudósi magatartása mintát adott a fiatalabbaknak. Egyetemi tanulmányai idején lett ifj. Horváth János és Kumorovitz L. Bernát tanítványa, tőlük sajátította el a kutatás módszereit, tőlük tanult igényességet. Miként sokan másoknak, neki is mintául szolgált Kumorovitz L. Bernát tudósi egyénisége, aki a magyar és az egyetemes történelmet egységben látta, és aki bármely csillogó elméletnél többre becsülte a legkisebb forrásos utalást. Gerics professzor igényes, saját magával szemben is szigorú tudós volt. Ezzel magya­rázható, hogy pályája során egy-egy problémához vissza-visszatért, csak hogy az általa felfedezett igazságot minél körültekintőbben bizonyíthassa be. Kutatói módszerében kiemelkedő hely jutott a jogi megközelítésnek. A magyar közép­kor korszakai közül különösen az Árpád-kor állt hozzá közel. Gerics József jelentős, sokrétű tudományos életművet hagyott hátra. Kevés olyan területe van a hazai medievisztikának, ahol ne alkotott volna marandót. Első tanulmányát 1956-ban épp a Levéltári Közlemények adta közre. (Jelképes­nek is tekinthető, hogy utolsó írását szintén ez a folyóirat közli le!) Egy 14. szá­zadi oklevelet elemzett az akkori cikkben, és vetette fel, hogy a királyi kápolna 243

Next

/
Oldalképek
Tartalom