Levéltári Közlemények, 67. (1996)

Levéltári Közlemények, 67. (1996) 1–2. - KRÓNIKA - Kaszás Marianne: Szőcs Sebestyén (1938–1996) / 219–220. o.

Krónika 219 anyaggyűjtései és láttak napvilágot olyan, akkor vitatott történelmi személyiségek, mint Horthy Miklós és Bethlen István titkos iratai is. A hivatali szolgálatban konok fegyelmezettség, az emberekkel való baráti- és az azzal gyakorta határos munkakapcsolatokban követésre méltó empátia vezérelte segítőkészség voltak célravezető vezetői eszközei. Az 1956-ot követő emberpróbáló években merőben el­lentétes politikai indíttatású embereket mentett át és alapértékeihez tartozó kompro­misszum-készségével meg is teremtette számukra a nyugodt munkavégzés lehetőségét. Commissiója idején váltak az általános, majd a szaklevéltárak a primer források mellett azok kutatói és mások számára biztonságos őrzőhelyekké. Az egyházak gyűjteményi köz­pontjai és a Levéltári Igazgatóság együttműködése és összehangolt tevékenysége tette lehe­tővé a nehézkesen induló iratbegyűjtést, számos politikai ellenérzést sőt ellenvetést sikerült közmondásos meggyőző képességével legyőznie. Nagy kedvvel és szakértelemmel szer­vezte az azóta is csak hiányként emlegetett rendszeres szakmai továbbképzéseket, elévülhe­tetlen érdemei vannak (voltak) a levéltáros társadalom együvé szervezésében. Különös, nő­véri gondoskodással vette körül a fiatalokat. Generációm számos tagja emlékezhet arra, hogyan segítette őket a pálya- és életkezdés munkahelyi és családi problémáinak megoldá­sában, milyen bölcsességgel egyengette ki magánéletük vargabetűit is. Számára a tétlenséggel súlyosbítom tehetetlenség és az élet összebékíthetetlen fogal­mak voltak. Mindenkit türelemre intett — Ő Maga várni soha nem tudott. A hosszú hete­ken át Őt néma mozdulhatatlansággal megalázó halál késett... Nem akarta, hogy bármi fennmaradjon belőle, 1995. július 20-án elbúcsúztattuk ugyan, de emlékét még életében szétszórta... Petri Edit Szőcs Sebestyén (1938—1996) 1996. április 18-án hosszú betegség után elhunyt dr. Szőcs Sebestyén, a magyar levél­tárosok jól ismert kollegája, aki egy év híján három évtizedet töltött a levéltárosi pályán. Az 1938-ban Bukarestben született Szőcs Sebestyén pályakezdése kényszerűen elhú­zódott. Az 1956-ban a Római Katolikus Ferences Altalános Gimnáziumban érettségizett diákot nem vették fel az egyetemre, aki ezért elsőként egy vállalatnál helyezkedett el, majd könyvtárosként tevékenykedett. Ezzel egy időben, 1959—61 között a Budapesti Református Teológiai Akadémia hallgatója és a Dunántúli Református Egyházkerület könyvtárának dolgozója. Ezután újabb kitérő következett. 1962-től 1966-ig Szőcs Sebestyén a PIV Duna Papírárugyárban vállalat munkát. Időközben, 1963-ban, beirakozott az ELTE BTK esti tagozatára, ahol 1969-ban szer­zett magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomát. Ettől az időtől vált egyértel­művé a levéltárosi és a történész szakma iránti elhivatottsága: 1967 januárjától mint a MOL kutatótermi levéltárosainak egyike Szőcs Sebestyén végre megkezdhette levéltárosi pályá­ját. A kései indulásból fakadó hátrányokat Szőcs Sebestyén gyorsan ellensúlyozta: alig há­rom évvel az egyetem elvégzése után már meg is védte egyetemi doktori disszertációját, amely még 1972-ben könyvalakban is megjelent az Akadémiai Kiadó gondozásában. E könyvében Szőcs Sebestyén a kormánybiztosi intézmény 1848-as kialakulását vizsgálta. A nagyon gazdag levéltári dokumentáción nyugvó monográfia az intézménytörténet mellett 53 kiküldött kormánybiztos működésének aprólékos rekonstruálását is elvégezte. A téma

Next

/
Oldalképek
Tartalom