Levéltári Közlemények, 67. (1996)

Levéltári Közlemények, 67. (1996) 1–2. - KRÓNIKA - Kaszás Marianne: Szőcs Sebestyén (1938–1996) / 219–220. o.

220 Krónika később is foglalkoztatta Szőcs Sebestyént. Már mint a Budapest Főváros Levéltára levéltá­rosa 1979-ben hosszú tanulmányt jelentetett meg a BFL Évkönyvében Irányi Dániel 1849-es kormánybiztosi tevékenységéről. Új munkahelyén, a BFL-ben 1971—79 között a dualizmuskor központi városigazgatási szervek iratanyagával került szoros kapcsolatba és ez ihlette történészi témaválasztásában: politikatörténeti érdeklődését megőrizve Szőcs Sebestyén korszakot váltott. E munka gyü­mölcse a BFL saját kiadásában 1977-ben megjelentetett mű, a ,,Budapest Székesfőváros részvétele az 1905—1906. évi nemzeti ellenállásban" című monográfia. A téma első törté­nészi feldolgozása során Szőcs megszokott kutatói erényeit érvényesítette: a levéltári forrá­sok hihetetlen bőségének felhasználásával kimerítő és megbízható leírást adott a történeti problematikáról. A fővárosi levéltárosi éveket megszakította a Pest Megyei Levéltár Váci Fióklevéltára élén töltött egy-két év, majd az ÚMKL Módszertani Osztályán eltöltött valamivel több mint egy évtized. 1992-ben Szőcs Sebestyén újra visszatért a BFL kötelékébe és itt dolgozott fá­jóan korai haláláig, mint Pest város levéltára referense. Tudományos érdeklődése, ezzel párhuzamosan, a várostörténet politikatörténetéhez kötötte továbbra is, ez szabta meg újabb kutatásait. 1989-ben elkészített és egy évvel ké­sőbb megvédett kandidátusi értekezésének témája: ,,A városi kérdés az 1832—36. évi or­szággyűlésen". Ebből a témakörből terjedelmes tanulmányt jelentetett meg 1988-ban a Ta­nulmányok Csongrád Megye történetéből című évkönyvben. A szorgalmáról és nagy tárgyi tudásáról ismert történész-levéltáros Szőcs Sebestyén magánéletének kedvezőtlen fordulatai és romló egészségi állapota következtében élete utolsó éveiben mindinkább elmagányosodott. Rokonszenves személyiségét volt kollegái emlékezete, kutatói teljesítményét könyvei, tanulmányai révén az írott szó tartják életben. Kaszás Marianne

Next

/
Oldalképek
Tartalom