Levéltári Közlemények, 67. (1996)

Levéltári Közlemények, 67. (1996) 1–2. - Borsa Iván: A Magyar Országos Levéltár és a Zsigmondkori oklevéltár / 9–20. o.

BORSA IVÁN A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR ÉS A ZSIGMONDKORI OKLEVÉLTÁR* NATIONAL ARCHIVES OF HUNGARY AND THE "ZSIGMONDKORI OKLEVÉLTÁR" (DOCUMENTS OF THE PERIOD OF KING SIGISMUND'S REIGN"): The idea of publishing the records drawn up during the rule of King Sigismund (1387—1437) was first brought up by László Fejérpataky in 1889. Fejérpataky started the project himself by copying over 3.000 records, but owing to some other more pressing business, he stopped. From 1942 Elemér Mályusz who studied under Prof. Fejérpataky continued the research on the charters, completing the material processed by Fejérpataky and he prepared it for publishing. The method of compendious publishing of the series started in 1951 was built up following numerous arguments and experiments. The series was origi­nally planned to consist of five volumes. Volume One (1387—1399) was published in 1951, the two subvolumes of Volume Two were published in 1956 and 1958. Further volumes were published in a different arrangement, un­der the editorship of Iván Borsa, based on the material of Elemér Mályusz. Volume Three (1411—1412), was pub­lished in 1993, and Volume Four (1413—1414) in 1994. All volumes were published by the National Archives of Hungary. The project is continuing: Volume Five (1415—1416) is under publishing preparations, and the proces­sing of Volume Six (1417—1418) is also in progress. Mályusz Elemér, a magyar középkor kutatásának kiemelkedő személyisége e szavak­kal kezdte A Zsigmondkori oklevéltárról című {Tapasztalatok és tanácsok alcímű) tanulmá­nyát a Századok 1982. évfolyamában: „Egy közel száz esztendős vállalkozásról van szó. Nem ünneplő szándék adja a tollat kezembe. Szatíra írására több okom lehetne, és több kedvem is volna. A magyar medievisztika megismerését szeretném megkönnyíteni az eljö­vendő kutató számára azzal, hogy egy vállalkozás sorsát ismertetve, tájékoztatást adok alapkutatásaink helyzetéről." E gondolatot folytatva, volt professzorom tanulmányára támaszkodva az alábbiakban kívánom bemutatni a Zsigmondkori oklevéltár eddig megjelent és munkában levő kötetei­nek történetét különös tekintettel a forrásközlés módszereiben az eredeti célkitűzéstől máig bekövetkezett változásokra. * * * Az 1857-ben született Fejérpataky László 1887-ben egy három kötetre tervezett, Po­zsony város gazdag levéltárára épített, XV. századi forráskiadványra vonatkozóan nyújtott * A Magyar Országos Levéltár 1996. március l-jén ünnepi ülést tartott az 1996. évi PRO ARCHIVO REGNI-DÍJ átadása alkalmából. A szerző az ülésen az eredeti felkérésnek megfelelően húszperces előadást tartott A Magyar Országos Levéltár és a Zsigmondkori oklevéltár címmel. Az ülés többi előadója kész szöveget olvasott fel, s az ülést követően a Levéltár főigazgatója kérte az előadások szövegét közzététel céljából. A szabadelőadás szövege természetesen nem állt rendelkezésre. így az a megállapodás született, hogy szerző a témát akár nagyobb terjede­lemben is kidolgozva fogja benyújtani. Az említett előadás a Zsigmondkori oklevéltár életre hívójának, Mályusz Elemér professzornak a Századok című folyóirat 1982. évfolyamában megjelent ,,A Zsigmondkori oklevéltárról"című, önvallomásokat sem nélkü­löző, a magyar középkor kutatóit segíteni kívánó tanulmányára és az előadó személyes élményeire, tapasztalataira támaszkodott. Itt közölt kézirata annyiban tér el előadásától, hogy a kéziratok története mellett az alkalmazott for­rásközlési módszerek alakulásának történetét is előtérbe helyezte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom