Levéltári Közlemények, 65. (1994)

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2. - EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRE - Szádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o.

68 Szádeczky-Kardoss Irma omlott. Az is előfordult, hogy az elhunytat kétségbeesetten szólongatta s rázta volna vissza az életbe, és heves szemrehányást tett neki, amiért „itthagyta" őt. Utóbb erős megbánás és félelem kerítette hatalmába. Az adatokból az is érzékelhető, hogy tettének következmé­nyeit is csak utólag mérte fel, akkor hatolt el a tudatáig, hogy mit cselekedett. Ilyen körülmények között több szolgálója halt meg. Az a nemes rendű „vénasszonya" is, akinek a halála miatt végül per indult ellene. 5 Ezen kívül két olyan esetről is beszél­tek a tanúk, amelyek talán még megrázóbbak is, mert csecsemőéletek kioltásáról szól­nak. Liszthy Anna Rozina kétszer ment férjhez. Előbb a Nádasdynét börtönre vető Thurzó György rokonához, Thurzó Szaniszlóhoz, aki György nádor halála után maga is ült néhány évig a nádori székben. 1625-ben halt meg. Özvegye rövidesen újra férjhez ment Poghrányi Istvánhoz, ez a házassága azonban aligha sikerült, mert 1627-ben már különváltan éltek. Előbb azonban leányát, Thurzó Évát összeházasította második férjének ugyancsak István nevű fiával. Thurzó Éva 1627-ben anyja házánál betegedett le, de belehalt a szülésbe, még mielőtt a gyermek világra jöhetett volna. Az egyik tanú tíz évvel később így idézte fel, s adta elő az esetet: „A gyermek, üdős lévén, az asszonnak méhében hánkódott két egész óráig", de a nagyanya nem engedte, hogy a csecsemőt a halott nő hasának felmetszésével mentsék meg, mondván, ,,nem akarom, hogy kivegyék belőle, hanem hadd haljon meg benne, ne maradjon hóhér kurvafiának az én véremből maradékja". Lehet, hogy a lánya halála fölötti bánat, a keserű fájdalom váltotta ki belőle ezt a gyilkos reflexet, de az indoko­lás a férjjel szembeni indulatokat s azok keménységét fejezi ki. És azt is, hogy Liszthy Anna Rozina ebben az esetben sem volt képes arányosítani: a férj gyűlöletéért cserébe uno­kájának magzat-élete!... Persze a szituáció — és a kérdés is — ennél jóval bonyolultabb, de bonyolultságában is jól jelzi Liszthy Anna Rozina reflexeinek defektusait. A másik eset jóval régebben volt. Ott az asszony ingerültsége azért fordult egy szolgá­lója ellen, mert annak — úgy látszik, a munkavégzés közben is a közelben lévő — csecse­mője hosszasan sírt. Talán rémületében is, mert az úrnő kergetni kezdte a gyermeket mene­kítő anyát, majd elérve őket, olyan erővel ütötte meg a rívó babát, hogy az szörnyethalt belé!... Talán ennek a borzalomnak is érzelmi indítéka van, mert adat van a perben arra is, hogy Liszthy Anna Rozina körülbelül abban az időben, vagy még korábban, több vajá­kos asszonnyal arról jósoltatott magának, hogy lesznek-e s életben maradnak-e a gyerekei. Más adat szerint a férjét, Thurzó Szariszlót, két korábban elhalt gyermekével együtt te­mették el a lőcsei Szent Jakab-templomban, 6 a Thurzó család fő temetkezési helyén. Le­het, hogy a gyermekeit elveszített nő kicsinyei után sóvárgó anyai fájdalmáról vall ez a tör­ténet, de annak abnormis, beteges megnyilvánulásáról is árulkodik. És ez az a témakör, amelyben — noha különbözik egymástól a két eset, éppen azért, mert Nádasdynénál hiányzott a gyanúsítása szerinti kegyetlenségi-gyilkos hajlam — a va­lamikori Thurzó Szaniszlóné kegyetlenségi hajlama és gyilkos természete feltehetően sze­repet kapott a Nádasdyné elleni koncepcióban. Ez a szerep a háttérben rejtőzött mind­addig, míg a két ügy iratainak tüzetes összehasonlítása fel nem fedte a jeleit és jelentő­ségét. Báthory Erzsébet — az ellene folytatott nyomozás adatainak egybevetése, bizonyítéki értékelésének eredménye szerint — a vérontó kegyetlenség és a tömeges gyilkosság vádjá­ban ártatlan. Hamis vádaskodás, konstruált „bizonyítékok" alapján hurcolták meg, s eb­5 A korabeli jog szerint nemes embert csak másik nemes ember megölése esetén terhelte büntetőjogi fele­lősség. 6 Lásd az adatot közlő Lőcsei Krónikát. (Hain Gáspár. Szepességi avagy lőcsei krónika a kedves utókor számára. Bp., 1988. Magyar Hírmondó. Szerk.: Véber Károly.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom