Levéltári Közlemények, 63. (1992)

Levéltári Közlemények, 63. (1992) 1–2. - Engel Pál: Salgai Miklós / 15–26. o.

ENGEL PAL SALGAI MIKLÓS Eberhard Windecke mainzi polgár 1 , akinek emlékirataiból a legtöbbet tudunk Luxem­burgi Zsigmond uralkodásának utolsó három évtizedéről, általában nem érdeklődött a ma­gyar belügyek iránt. A császárról kívánt írni, nem a királyról, és noha egy darabig Pozsony­ban élt és ott házat is szerzett, Magyarország főleg abban az összefüggésben merült fel a számára, mint Zsigmond egyik országa és leggyakoribb tartózkodási helye. Nem szól bő­vebben még olyan személyekről, például Garai Miklós nádorról, a Palóci-testvérekről vagy a népes Rozgonyi-rokonság tagjairól sem, akik pedig az uralkodó legszűkebb környezetét alkották és hosszú időn át legbefolyásosabb tanácsadói voltak nemcsak hazai, hanem gyak­ran német ügyekben is. Ezért legalábbis meglepő, hogy munkájába fontosnak tartotta bele­szőni, ha nem is túl részletesen, egy viszonylag kevéssé ismert magyar úr, Salgai Miklós tör­ténetét. Művét olvasva mindenképpen az a benyomásunk támad, hogy az elbeszélt epizód a maga korában afféle szenzációszámba ment. Ha más nem, már ez is indokolja, hogy a kér­déses személyről megpróbáljunk a lehető legtöbbet megtudni. Az említett helyen Windecke a következőket írja:, ,Ábban az időben, amikor 1424-et ír­tak, volt egy főúr Magyarországon, akit Schallaga Miklósnak hívtak. Ez egy hatalmas főúr volt, a nádorispánnak anyai részről unokaöccse, Frank [testvérének], Simonnak a fia. Volt nyolc jó vára, nagy vagyona, és kétezer lóval tartozott a királynak szolgálni. Mármost ez a Salgai Miklós megölette apai unokatestvérét, Kónyafi Frank fiát, emellett fosztogatott, az emberektói elvette, ami az övék, és sok gonoszságot művelt a magyarországi törvények ellen, úgyhogy egyre-másra érkeztek ellene a panaszok a római királyhoz. A király erre törvény elé idéztette és el is ítéltette. Nem állhatta ugyanis, ha országában bárki bármit elvesz mástól. (...). Salgait tehát fej- és jószágvesztésre ítélték, ő pedig elmenekült az országból, hátra­hagyva várait, földjeit és népeit. A király ekkor megfosztotta őt valamennyi várától és birto­kától, és az egyik várát lerombolta. Ez királyi vár volt, és egymás fölött tizenhat terem (ge­welbe) volt benne. így űzték el tehát Salgait. A király ugyanebben az időben társaskáptalant alapított Buda városában, a Zsidó utcai új kápolnában Isten és Szent Zsigmond tiszteletére, és nagyobbrészt neki adta Salgai javait." 2 Windecke tudósítása a magyar történészek közül először Wertner Mór érdeklődését kel­tette fel, „Schallaga" kilétét ő állapította meg. 3 Később a Szent Zsigmond-prépostság ala­pítása kapcsán Gárdonyi Albert és az ő nyomán Kumorovitz Bernát foglalkozott vele, de a sze­mélyről oly keveset lehetett akkor tudni, hogy mindketten kétségbe vonták Windecke 1424-es dátumának helyességét, mert Salgainak csak egy 1435. évi peréről volt tudomásuk. 4 1 Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Bp., 1984. 177—179. 2 Eberhart Windeckes Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds. Hrsg. Wilh. Alt­mann. Berlin, 1893. 178. 3 Wertner Mór: Családtörténelmi kalászát. (Turul 31. (1913) 75—76.); németül: Eberhard Windecke und die ungarischen Namen. (Ungarische Rundschau 2 (1913) 380.) 4 Gárdonyi Albert: Középkori prépostságok a fíüváros területén. (Történetírás 2 (1938) 182.); Kumorovitz L Ber­nát: A budai várkápolna és a Szt. Zsigmond-prépostság történetéhez. (Tanulmányok Budapest múltjából XV. (1963) 110.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom