Levéltári Közlemények, 60. (1989)

Levéltári Közlemények, 60. (1989) 2. - KRÓNIKA - Nagybákay Antal–Nagybákay Péter: Kiegészítés Kiss Márton: A budai város címeres emlékei c. tanulmányához (In: Levéltári közlemények 1986/2. 247–264.) / 333–337. o.

336 Krónika az Oeffner család tulajdonában volt. 20 Hogy a török fej, amely kétségtelenül a XVIII. század legvégéről származik nem valamilyen cégér funkcióját töltötte-e be, egyelőre nem tudjuk. 12. A Bécsi kapu tér 1. sz. ház kapuja fölött viszont kétségtelenül a gróf Gsáky család címere látható: egy kartus szerű lapon kilencágú grófi korona alatt jobbra döntött címerpajzsban levágott, vérző, kucsmás tatárfej. Az épületen a XIX. század végén még nem volt ott a címer, nyilván az 1930 körüli átépítéskor kerülhetett oda. 11 — A Csáky család már a 16. századtól grófi címet viselt. Címerük fokozatosan változott az idők folya­mán: kalpagos, hosszú hajú és szakállú, fedetlen nyakú, veres ruhás magyar alakból, Bzag­gatott ruhás, csalmás, szakállas férfi alakra, majd levágott vérző, kucsmás tatárfejjé, illetve levágott turbános bajuszos de szakálltalan török fejjé. 22 13. Az Űri u. 52. sz. ház homlokzatára a Kiss Márton által leírt Széchényi címe­res kő csak 1921-ben került. A kapualjban egy kartusba befoglalva a Hunyadiak hollós, gyűrűs címere látható. Valószínűleg ez lehetett előbb a kapu felett, de feltehetően ez is csak az 1904. évi átépítés után kerülhetett oda, hogy miért azt egyelőre nem tudjuk. 23 14. Az Űri u. 58. sz. ház homlokzatát hatalmas, díszes neobarokk házassági cí­meregyüttes díszíti. Az egymás felé döntött két, kőből faragott, ovális kartus pajzs fölött aranyozott fémből kovácsolt ötágú leveles korona helyezkedik el. A férj címere az Asbóth családé: a család 1715-ben nyert címerével egyezően: kék mezőben, zöld alapon egy vö­rösbe öltözött, zöld öves magyar vitéz kivont karddal áll, kardja hegyén egy repülő sas­fiók, a vitéz mellett egj^ kéve búza és egy csillag, fölötte hold és csillag fénylik. 24 A feleség címere a Spielmann családé, amely tulajdonképpen polgári címer: Vágott pajzs felső meze­jében két játékkoeka (beszélő címer a család játékost jelentő német nevére utalva), alsó mezejében háromlevelű lóhere. — Az Asbóth család Sopron megyei eredetű, a Spielmann família viszont a Rajna mellékéről Offenburgból illetve Strassburgból származik. Címere már 1570-ben felbukkan, s a címerkép a stabil két játékkocka mellett váltakozva, hol ló­here, hol tölgyfamakk. 25 — A házassági clmeregyüttes és a ház tulajdonosai 1912-ben Asbóth János (született: 1845.) és felesége Spielmann Hedvig (született: 1858.) voltak 26 Kézműves címerek Sokáig vitatott volt, hogy a heraldika valóságos címernek tekintheti-e a kézműves mesterek által használt címerszerű jelvényeket, de mivel ezek rendszerint megegyeztek a céhcímerekkel, használatuk pedig megegyezett az egyéb címerek használatával — házak kapuja fölött, pecsétnyomókon, pecsétgyűrűkön, bútorokon és egyéb használati tárgyakon jelentek meg — ezért feltétlenül a heraldika körébe kell utalnunk őket. A budai várnegyeddel kapcsolatosan különösen ide kívánkoznánk ezek, mert olyan heraldikai emlékek, amelyek a török alóli felszabadulás után újjáépült Budán többnyire eredeti helyükön maradtak fenn a XVII—XVIII. századból. 1. A Szentháromság u. 7. sz. ház kapuja fölött két babér leveles ág között egy ágaskodó oroszlán bőrből készült kantáros kötőféket tart. Ez a szíjgyártó mesterség tipikus jelvénye. Mellette W. H. monogram és 1698-as évszám. A ház már 1696-ban a fenti monogramot viselő Hirshl Vencel budai polgár, szíjgyártó mester tulajdona volt. 27 2. Az Országház u. 17. sz. földszintes épület kapuja fölött a pékmesterség címere látható: ovális kartus pajzsban, amelyet nyitott leveles korona díszít, felfelé kunkorodó végekkel kifli alakja tűnik fel. A ház már 1696-ban Spiegel Bernát pékmesteré volt. Nyil­ván ő tétette fel kapuja fölé a pékcímert, de külön érdekesség, hogy a házban még 1850­ben is pókmester lakott ós dolgozott. 28 3. Az Országház u. 4. sz. ház lépcsőaljánál befalazva a bognármesterség jelvénye található a Budapest Műemlékei c. munkában megjelent közlés és kép szerint: kerék, 20 Kovács — Bánrévy: i. m. 21 Bp. műemlékei I. 310. p. 22 Magyar Nemzetségi Zsebkönyv I. köt. Főrangú családok. Budapest 1988. 10. p. Dohy István: A gróf Csáky család címere. In: Turul, 1891. 192 — 194. p. 23 Bp. műemlékei I. (Űri u. 52.) 24 Nagy Iván: 1. köt. 69. p. 25 Siebmacher: Bürgerliche Wappen 6. Nürnberg, 1901. 55. p., 58. tábla; Siebma­cher: Bürgerliche Wappen 1. Nürnberg, 1857. 31, p., 39. tábla 26 Kovács — Bánrévy: i. m. 27 Kovács — Bánrévy: i. m. 28 Kovács Bánrévy: i. m.

Next

/
Oldalképek
Tartalom