Levéltári Közlemények, 46. (1975)

Levéltári Közlemények, 46. (1975) 2. - FORRÁSKÖZLÉS - Balázs Péter: Viale Prela bécsi pápai nuncius jelentései a magyar forradalomról és szabadságharcról 1849-ben / 289–314. o.

\ VIALE PRELÄ BÉCSI PÁPAI NUNCIUS JELENTÉSEI A MAGYAR FORRADALOMRÓL ÉS SZABADSÁGHARCRÓL 1849-BEN Folyóiratunk előző kötetében tettük közzé Viale Prelä bécsi pápai nunciusnak a vatikáni ál­lamtitkárság számára küldött, a magyar forradalom eseményeire vonatkozó 1848. évi jelentéseit.* Most az 1849. évi magyar vonatkozású jelentésekből közöljük a legjellemzőbb részleteket. A nuncius sohasem rokonszenvezett a magyarországi liberális politikával és vezetőinek tevé­kenységét kezdettől fogva gyanakvással kísérte, majd az ellentétek fokozódó kiéleződésével félreért­hetetlenül a Habsburg reakció oldalára állt. A magyar forradalomtól való elfordulása 1848—49 telén még határozottabbá vált. Míg az 1848. november végi jelentésben még Kossuth pártjáról („la fazione del Kossuth") az ír, 1849. áprilisiban a forradalom vezetőit már csak mint lázadókat („ribeíli" elneve­zéssel) emlegeti. A jelentések alaphangját így 1849-ben, egészen Világosig a magyar forradalom leverésének óhaja adja meg. Sőt a nuncius olykor türelmetlen is az események alakulásával, mert véleménye szerint a császári csapatok hadműveletei a vártnál lassúbb ütemben haladnak. Ez magyarázza, hogy a jelenté­sekben gyakran találkozhatunk olyan császári katonai sikerekre utaló sorokkal, melyek végül ha nem bizonyultak is igaznak jói tükrözik annak a körnek vágyait, amelyből származtak, és melyhez, e hírek átvételének tanúsága szerint, a nuncius is közel állt. Ezért őszinte tisztelője Viale Prelä az ifjú uralkodónak, de állásfoglalásaiban szerepet játszik az, a nyilván a hazai egyházi reakció által is táp­lált meggyőződése is, hogy (amire különben semmi bizonyítékunk nincs) a forradalom győzelme Ma­gyarországon egyházszakadást idézett volna elő, melyben a fő szerepet Horváth Mihály vezetésével a fiatal papság játszotta volna. Viale Prelä szemében ugyanis a magyar forradalom helyesen meglá­tott egyik láncszeme volt az európai felkelések sorának, amelyet ezért is el kell tiporni, de amelynek újraéledésétől és ennek kapcsán Európa népeinek megmozdulásától a nuncius még évek múltán is tartott; az 1850-es években kelt jelentései bizonyságai ennek. Még folytak a harcok az ország területén, amikor a császári fegyverek győzelmében szilárdan bizakodó nunciust már a „megbékélés", a pacifikáció várható nehézségei is foglalkoztatták. A forra­dalom leverését követően Viale Prelä kezdettől fogva elfordult a megtorlás brutális formáitól és Haynau visszahívásának és nálánál alkalmasabb személy Magyarországra küldésének szükségességét hangsúlyozta. Nem utolsó sorban azért, mert — miközben a forradalomban katonailag vagy politi­kailag kompromittálódott személyekre kiszabott büntetéseket (még a halálos ítéleteket is ideértve) jelentéseiben többnyire csak szárazon regisztrálja, egyetlen, az eljárást megbélyegző jelző nélkül, és ha azokat helyeslő szavakat sem írva le, de többnyire idézi a hivatalos bécsi informátorok által adott indokolást — azt is látnia kellett, hogy a megtorlás sodrába nem kis számmal katolikus egyházi sze­mélyek is bekerültek. A katonai és polgári hatóságok jogkörének tényleges kiterjesztésében ezek — kivált a főpapok — fölé, a nuncius már az egyházi főhatóságok jogkörének megsértését látta és az Egyház tekintélyét érezte veszélyeztetettnek. Ez az oka annak, hogy a jelentések ősztől oly bősége­sen foglalkoznak a visszatérő állami és egyházi reakció által üldözött papi személyek ügyével, és mi­közben ezeknek a forradalom alatti magatartását mentegetni igyekszik, a nuncius jelentésében aka­ratlanul is érzékelteti a hazugságoknak, rágalmaknak és gyanúsításoknak ezt az áradatát és az általuk teremtett légkört is, mely a szabadságharc leverése után az egész országban elterjedt. Ahogy azonban helytelen lenne, ha ezen kompromittáltak tevékenységét magunk is a császári hatóságok hisztérikus gyanakvásának szemszögéből nézve, bennük valódi és veszélyes forradalmá­rokat, és a magyar forradalom elkötelezett híveit látnánk — akkor is, mikor valóságban esetük­ben többnyire inkább (és nem is szemrehányhatóan) még csak becsületes patriotizmus és emberi tisz­tesség vezette lépéseknek, vagy a kialakult politikai viszonyokból akkor logikusnak látszó, tévesnek csak később bizonyult következtetések (sokszor persze opportunizmustól sem mentes) levonásá­nak, vagy egyszerűen egy alapjában udvarhű, de ügyetlen politizálásnak forradalmi tettként való megítéléséről van szó — ugyanúgy tévedés lenne Viale Prelänak érdekükben tett lépéseiben is a ma­* Balázs Péter: Viale Prelä bécsi pápai nuncius jelentései az 1848. évi magyar forradalomról. Levéltári Közlemények XLIV-XLV. (1974)3-30. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom