Levéltári Közlemények, 46. (1975)

Levéltári Közlemények, 46. (1975) 2. - Ember Győző: A levéltári forrásközlés apparátusa / 203–221. o.

204 Ember Győző A forrásközléstan vagy archeográfia kifejezésnek —• miként a forrásközlésnek — ugyancsak van egy tágabb és egy szűkebb körű jelentése. A forrásközléstan vagy archeográfia a szó tágabb értelmében az a diszciplína amely mindenféle forrás közlésének elvi vagy elméleti és gyakorlati vagy módszertani kérdéseivel foglalkozik. A szó szűkebb értelmében a forrásközléstan vagy archeográfia az a diszciplína, amely a levéltári források közlésének, forrásközlő levéltári kiadványok készítésének és gondozásának, elvi vagy elméleti és gyakorlati vagy módszertani kérdéseivel fog­lalkozik. A forrásközléstan vagy archeográfia a szónak ebben a szűkebb körű jelentésében» vagyis mint a levéltári források közlésének a tana, a levéltártannak egyik ága vagy területe. A levéltártan pedig az a diszciplína, amely a levéltári anyag és a levéltári munka elvi vagy elméleti és gyakorlati vagy módszertani kérdéseivel foglalkozik. A levél­tártan a levéltártudomány egyik ága vagy területe. A levéltártudomány fogalmának a meghatározása már kívül esik ennek a tanul­mánynak a keretein. A forrásközlési apparátus jelenti a közlésre kerülő forráshoz fűzött, részben ma­gából a forrásból, részben máshonnan vett adatokat, észrevételeket, magyarázatokat, amelyek a forrás minél jobb megértését és minél könnyebb használatát segítik elő. Mindaz, amit a közlő magán a forráson kívül közöl, a forrásközlés apparátusához tartozik. Hangsúlyozni kell ezt, mert általában nem a teljes apparátust, hanem annak csak egyes részeit tartják apparátusnak. A forrásközlési apparátusnak a következő részeit különböztetjük meg: az előszó a bevezetés a forrás meghatározása a legenda a kommentárok a jegyzetek az idegennyelvű kivonat a mutatók a terminológiai szótárak a táblázatok a grafikonok a térképek a rajzok a fényképek az irodalom jegyzéke a rövidítések jegyzéke a tartalomjegyzék E részek között vannak olyanok, amelyek nem csupán a forrásközlések, hanem a feldolgozások apparátusában is szerepelnek. Kisebb részük azonban csak forrás­közlésekben fordul elő, a forrásközlési apparátus sajátos részei. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom