Levéltári Közlemények, 44–45. (1973–1974)

Levéltári Közlemények, 44–45. (1973–1974) - Benda Kálmán: Egy új forrástudomány: a pszichografológia / 61–76. o.

Egy új forrástudomány, a pszichografológia 63 Még nagyobb végletek közt ingadozott az utókor véleménye. Hogy csak néhány szélsőséges megnyilatkozást idézzünk, Pogány József 1913-ban így írt róla: „Marti­novics se hiú és erkölcstelen sarlatán nem volt, sem pedig a felhők világában járó reformer ábrándozó, hanem igenis egész ember és egész forradalmár... Alakjából nem szabad kicsonkítani se a tisztességet, se a forradalmiságot, mert mindkét cson­kítás meghamisítaná alakját... Martinovics nem volt se kalandor, se egyszerű refor­mer, hanem igazi forradalmár, aki eszméit tettre akarta váltani." 6 Fraknói Vilmos viszont úgy vélte: „Martinovics Önző érdeke sugallatára hallgatott és cselekedett, az etika követeléseit teljes közönyösséggel megvetette, s egész egyéniségét, működését* erkölcsi felfogását az angol kriminalisták elnevezésével: a morál insanity-vel jelöl­hetjük." 7 Ha lehet, még sötétebb a Mályusz Elemér által rajzolt kép: „Egy kísérteties* fekete kámzsás alak tűnik fel, mintha a pokol küldte volna ezt a romlott atheista papot. A romantikus írók féktelen fantáziája tudott csak hozzá hasonló szörnyeteget leírni, s ő eleven valósággá lett, hogy elpusztítson mindent, ami magyar, hogy meg­semmisítse a magyarság újjászületésének minden reményét." 8 Pár évvel később Fejtő Ferenc azonban már mindent másként ítélt meg. „Martinovics nem volt az ördög küldötte, hacsak a polgári állam eszméjét nem azonosítjuk az ördöggel. Nem volt még morál insanity sem, hacsak a fölvilágosodott abszolituzmus egész elméletét és gyakorlatát nem minősítjük erkölcstelennek. Az újabb magyar történetírás teljesen alaptalanul feketíti be személyét és szerepét. A dinasztia szolgálatában állott, de ezzel nem ártani, hanem használni akart, s nem rajta múlott, hogy nem használt a magyar társadalom fejlődésének. Egyéni, de ugyanakkor világnézeti mellőzésből lett forra­dalmár. Hitt eszményeiben, ha méltatlanul is szolgálta őket, de gyarlósága nagyon is emberi gyarlóság volt. Erényei egy géniusz erényei." 9 Ki volt hát Martinovics? Önző karrierista vagy az eszmék hősi megszállottja, ügyeskedő sarlatán vagy nagyműveltségű tudós, cselszövő, jellemtelen kalandor, nyílt sisakkal harcoló forradalmár vagy a körülményekkel okosan megalkuvó poli­tikus? Csupa olyan kérdés, amelynek eldöntése nem érdektelen, s amiről az írásnak többet vagy kevesebbet él kell árulnia. Az írás, sőt írások 10 vizsgálata a vártnál többet hozott. Nemcsak azt állapította meg, hogy Martinovics rendkívüli akaraterővel, óriási munkabírással és kitartással rendelkezett, hogy szellemi képességei elsőrendűek voltak, kitűnő memória, intelli­gencia és széles körű tudás jellemezte, hanem azt is. hogy szuggesztív egyéniség volt, mindig kész debatter, aki az embereket könnyen meg tudta érveivel nyerni. Szenve­délyes és makacs volt, mérhetetlenül nagy volt benne az ambíció, mindenáron érvé­nyesülni akart, még ha ez mások rovására történik is. Karrierista volt, hiú, gőgös és önhitt, s elgondolásaihoz mániákus .következetességgel ragaszkodott. Mindezt lényegében már a kortársak is észrevették, a pszichografológiai vizs­gálat azonban ennél meszebb ment, amikor a jelenségeket kiváltó okokra is rá tudott mutatni. Idézzük Rákosné Ács Klára véleményét: „Egyénisége kezdettől fogva labilis volt. 1791—92-es iratai 11 azonban már azt mutatják, hogy gyönge a szeme, változó 6 Pogány J.: Martinovics és a magyar intellektuelforradalom. Szocializmus 1913/14. 7—9. 1. 7 Fraknói V.: Martinovics élete. Bp., 1921. 211—212. 1. 8 Mályusz E.: Sándor Lipót főherceg nádor iratai. Bp., 1926. 141.1. 9 Fejtő F.: Martinovics. Szép Szó 1936. II. 126—127.1. 10 A vizsgálat alapjául szolgáló iratokat nem sorolom fel, mindet A magyar jakobinusok iratai I— III. kötetének alapján válogattam ki. 11 Martinovics 1755-ben született, 1792-ben tehát 37 éves volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom