Levéltári Közlemények, 44–45. (1973–1974)

Levéltári Közlemények, 44–45. (1973–1974) - Németh Kálmánné: Szabolcs vármegye levéltára, 1850–1949 / 375–389. o.

Szabolcs varmegye levéltára (1850—1949) 377 Az „Elnökség irományai" alatt két iratcsoportot érthetünk: a) Az 1850—60 közötti megyefőnöki iratok egyik — s egyben a gazdagabb — fondját képezték az elnöki iratok. b) 1862—66 közötti időszakban az alispán vezetése alatt működő, a megye ügyeit intéző, megyei tisztviselőkből álló, ún. praesidium iratai. Nem tudhatjuk, hogy a kettő közül melyik csoportról van szó a jelentésbén, annyi azonban kiderül, hogy ezek az „Elnökség irományai" 1868-ban épségben meg­, voltak. Mivel pedig a Bach-korszaki iratokat a további selejtezések során még emlí­tik, feltételezhetjük, hogy ebben az időben még „érintetlenek" voltak. (Legalábbis ami az elnöki fondot illeti.) Ez a rendezési-selejtezési munka egyébként szolgáltat némi adatot az 1850—60 közötti időszak néhány iratállagának sorsáról is; a volt megyefőnöki iratcsoport köz­igazgatási fondjának anyagából, valamint a nyírbogdányi járásbíróság kisebb bűnügyi irataiból. Ezeket nagyrészt hasznavehetetlennek minősítették és kiselejtezték. 7 A selejtezés végeredményét nem tudjuk, mivel — a már említett jelentés tanúsága szerint — a munkát a hidegre való tekintettel elhalasztották, s az ügyre vonatkozóan sem a mutatókban, sem a jegyzőkönyvekbén további utalás nem található. Valószínű, hogy a kiselejtezett iratok megsemmisítése — éppen az állandó helyhiány miatt — megtörtént. A következő nagyarányú selejtezést a megyeszékhelynek 1872-ben Nyíregyházá­ra történt áttelepítése után 1880—82-ben végezték. A „szükségtelen és sem történeti, sem magán vagy közérdekből megtartásra nem érdemes iratoknak" kiválogatását és megsemmisítését az 157/1880 sz. közgyűlési határozat rendelte el, és a munka fel­ügyeletével az alispánt bízta meg. A belügyminiszter kívánságára a levéltár vezetője elkészítette a kiselejtezendő és átvizsgálandó iratosztályok jegyzékét: „I. 1848 előtti megyei törvényszéki, alispáni, szolgabírói, számvevői, továbbá, II. 1849. aug. 15-től 1861. évig az abszolút korszakból cs. kir. megyefőnöki, cs. kir. megyetörvényszéki, cs. kir. társtörvényszéki, városi kiküldött bírósági, cs. kir. szol­gabírói stb. iratokat, melyek elévültek, semmi jelentőséggel nem bírnak, III. Az így kiselejtezendő iratok... körülbelől 25—30 köbméter űrt foglalnak el." A tervet a közgyűlés elfogadta. Határozatában (192/1880.) a főlevéltárnok fel­adatául a selejtezés elvégzését, jegyzék készítését és a „kiselejtezett iratok ideiglenes elhelyezését" tűzte ki. Az 1881. május 16-án kezdődő munkálatok egy jelentés tanú­sága szerint 1882. február 23-án még folytak, a befejezést bejelentő előterjesztésnek azonban csak a fogalmazványa található az iratok között, amely címzés, dátum és aláírás nélküli. 8 1884-ben-a helyiségek szűk volta és az így el nem helyezhető újabb iratcsoportok szükségessé tették, hogy egyes „régibb, bevégzett iratcsoportokból egy nagy rész a nagykállói régi levéltárba szállítassék el". Ezek között találunk 1850—60 közötti cs. kir. főnöki iratokat, 1850—1872-ig bevégzett bűnügyeket, 1878-ig terjedő egyes szolgabírói közigazgatási iratokat. Ezek valószínűleg az 1880-—82 közötti selejtezés­ből megtartott iratok. A közgyűlési határozat megadta az engedélyt az átszállításra^ melyet még az évben végre is hajtottak. 9 Az 1880—82-ben végrehajtott selejtezés „termékét" az akkori közgyűlési hatá­rozat alapján ideiglenesen a levéltárnoknak kellett elhelyeznie, aki 1892-ben — szin­7 Uo. 4. sz. jelentés. 8 Levéltári iratok. IV. B. 424. 3. doboz „selejtezés tárgyában". 9 Alispáni iratok. I. 1884/152.

Next

/
Oldalképek
Tartalom