Levéltári Közlemények, 37. (1966)

Levéltári Közlemények, 37. (1966) 1. - V. Windisch Éva: Kovachich Márton György és a magyarországi levéltári anyag feltárása a XIX. század elején / 63–112. o.

Kovachich Márton György és a magyarországi levéltá ri forrásanyag feltárása 91 dolatjel után következő adat már nem az összefoglaló jegyzékből, hanem magából a reper­tóriumból való.) 1—4. Az egri líceum könyvtára. 3—1066. Ebből több mint 800 adat Verancsics négy kötet kéziratának részletezése, amelyek a jelentés írásakor már a Széchényi Könyvtár bir­tokában vannak. — Az 1064. és 1066. sz. tétel két XIV. századi kódex. 5—6. Heves m. levéltára, Eger. 1069—1085. Főleg XVIII. századi, könnyen lemásolható iratok. — 1085.: itt őrzik egy a tizedekről szóló, nyomtatott mű példányait, melyet utóbb betiltottak. Ezt is meg kellene szerezni a múzeumi könyvtár részére. 7. 1087. — A Szepességben Bárdossy János hagyatékát, iratait kellene megszerezni. 8. Borsod m. levéltára, Miskolc. 1089—1165. Az itt talált iratok lemásolandók; Ulászló 1499. évi privilégiumát eredetiben kellene megszerezni. 9. 1166. — Décsy Antal három műve már a könyvtárban van. 11. 1168—1169. — Felhívja a figyelmet Komjáthy Ábrahám (Parasznya, Borsod m.) állí­tólagos kéziratgyűjteményére, és Fáy János (Ernőd, Borsod m.) pénz- és régiséggyűjte­ményére. 12—13. A debreceni ref. kollégium könyvtára. 1171—1176. — Magasztalva említ egy XV. század végi, magyar nyelvű, ferences írótól származó teológiai kéziratot; 83 megemlít egy XV. századi breviáriumot, s néhány régi nyomtatványt. 14—17. Szabolcs m. levéltára, Nagykálló. 1177—1241. Országgyűlési dekrétumokat, s más meg­szerzendő eredeti iratokat is tartalmaz. — 1241.: Bél Mátyás levelei a megyéhez. 18—19. A KálIay-család levéltára, Nagykálló. 1242. A megyeházán őrzött levéltárban mintegy 40 db 1300 előtti, 4000 db XIV. századi és 8000 db XV. századi irat található; ki­jegyzésükre nem volt idő. Megszerzendő V. László 1451-i eredeti dekrétuma. 20—22. Ung m. levéltára, Ungvár. 1243—1281. A levéltár elenchusai alapján insurrectionális iratok regesztáit adja. 23. A leleszi konvent levéltára. 1282—1396, 1508—1535. (Számozási hiba folytán a té­telek száma százzal kevesebb.) A kijegyzett anyag egy része eredetiben, másik része másolatban szerzendő meg. 24. Zemplén m. levéltára, Sátoraljaújhely. 1396—1507. A kijegyzett iratok tárgya: sta­tisztikai szempontból érdekes darabok, országgyűlési anyag, tractatusok, insurrectiós vonatkozású iratok. 25. Bártfa v. levéltára. 1536—1648. Kovachich. kutatási körébe tartozó nagymennyiségű iratot tartalmaz; az országos érdekűek megszerzendők. 26. Késmárk v. levéltára. 1649—1652. Csak helyi érdekű iratokat őriz. 27. Lőcse v. levéltára. 1654—2499. A levéltár sok fontos anyagot őriz: hiteles ország­gyűlési iratokat, kéziratos törvénygyűjteményeket, formuláriumokat, Ievelézőkönyve­ket. Igen sok a XVI. század előtti irat. 28. Szepes m. levéltára, Lőcse. 2671—2763. Sok országgyűlési iratot őriz. Egyeseket Ko­vachich részletesen leír. 29. A szepesi káptalan levéltára. 2502—2510. Két eredeti dekrétumot őriz. 30 Kisszeben v. levéltára. 2511—2544. Országgyűlési és hadügyi iratai vannak. 31. Eperjes v. levéltára. 2545—2641. A levéltár nagy anyagában országgyűlési dekrétumok és más országgyűlési iratok, tractatus publicus-okra vonatkozó iratok, vegyes állam­jogi érdekű iratok vannak. 32. Sáros m. levéltára, Eperjes. 2642—2654. Országgyűlési, közjogi, statisztikai iratok is vannak. Sz. n. —2767. Óváry Miklósnak (Miskolc) jelentős könyvtára van. 33. Kassa v. levéltára. 2779—4152. (Számozási hiba folytán a tételek száma ezerrel ke­vesebb.) Gondosan regisztrált, több, mint 22 000 iratot tartalmazó levéltár. Vannak országgyűlési dekrétumok is, és nagy a középkori anyag. 34. Abaúj m. levéltára, Kassa. 4153—4174. 35. A Putnoky-család levéltára, Kassa. 4175—4183. A rákosi végzés eredeti okmányát megszerezte a múzeum számára. 36. A váci püspökség levéltára. 4184—4186. Nincsen fontos anyaga. 83 Ez az ún. Debreceni kódex, mely már a XVIII. században ismert volt a tudományos világban. Ld. erre: Horvát István: A magyar nyelv régi maradványairól. Tudományos Gyűjtemény. 1817. 7. sz. 102—113. 1., és Nyelvemléktár 11. köt. XIV—XX. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom