Levéltári Közlemények, 37. (1966)

Levéltári Közlemények, 37. (1966) 1. - V. Windisch Éva: Kovachich Márton György és a magyarországi levéltári anyag feltárása a XIX. század elején / 63–112. o.

90 V. Windisch Éva Miklós elhelyezkedést mem talál, s míg eddigi expedíciójuk költségeit meg nem kapják. 80 Erre az utazásira azonban már nem kerül sor. 1815 végén Kovachich életé­nek az a szakasza zárul le, mely számára egész munkásságának betetőzését je­lenthette, s melyben működésénelk egyik központi célját megvalósíthatta. A to­vábbi évek — mint látni fotgjuík — ismét csalódásokat, sérelmeket tartogatnak majd számára. III. Az első magyarorsizági levéltári gyűjtőkörűt részletes dokumentációja két kéziratos kötetben maradt fenn: az 1810—1812. évi utakról s az erdélyi útról készített repertóriumában. 81 Az első repertóriumot 1813 májusában írott Relatio generalis vezeti be, összegezve az eredményeket. A Relatio megállapítja, hogy az úton a kiküldöttek elkészítették a kéziratok és okleveles emlékek reper­tóriumát, 6300-nál több tételt sorolva fel bemmé. Ez a jegyzék nemcsak, az Archívum Regmi létesítéséhez nyújt alkalmas alapot, hanem a nemzeti könyvtár növeléséhez is; ezenkívül 'történeti és jogi kutatások alapjául is szolgálhat. A jegyzék elkészítése mellett a kiküldöttek számos eredeti iratot lemásoltak, s a másolatokat a múzeumi könyvtárban helyezték el. Az országgyűlési törvényeik feltalált eredeti példányait összevetették az utolsó kiadással és a hibákat felje­gyezték; a hiányzó szövegeket egészében leírták. Azt a nem nagy forrásanya­got, amit magánosok engedtek át, szintén elhelyezték a könyvtárban. Városok, tÖr-vényhatósáigo/k nagyobb 'mennyiségű forrásanyag átadását ígérték; helyes lenne magasabb helyről szólítani fel őket ígéretük teljesítésére. Ezek után a jelentés a repertórium ^alapján 78 pontban végigmegy a meglátogatott gyűjtemé­nyeken, és egyes tételekhez 'megjegyzéseket főz. Befejezésül -megemlíti, hogy, a kiküldött folytatta a Magyarország pénzügyi történetére vonatkozó anyag­gyűjtését, s több mint 2000 vonatkozó adatot jegyzett fel. Fennmaradó idejében számos gyűjteményen dolgozott, ill. tanulmányokat írt; ezeket fel is sorolja. Megjegyzi végül Kovaohioh, hogy az egész utazást fiával együtt saját költségéin tette meg, s úgy gondolja,, ezzel jóval többet teljesített, mint amennyi a jó alatt­való és polgár kötelessége. 82 Az alábbiakban kivonatosan ismertetjük a Relatio generalis összefoglaló megjegyzéseit. (A tételek elején szereplő szám az összefoglaló megjegyzések eredeti sorszáma; a tételek meg­nevezése után szereplő számok magának a repertóriumnak sorszámait jelentik, tehát arra utal­nak, hogy az egyes levéltárakból, gyűjteményekből hány tételt jegyzett ki Kovachich. A gon­80 OSzK. Kt. Quart. Lat. 57. ff. 2—16. és K. J. M. levélmásolatai. 1. ff. 83v—85. Fessler­hez intézett levél. 81 Repertórium manuscriptorum et monumentorum diplomaticorum in expeditione diplo­matico-literaria conscriptum. Anno 1810, 1811, 1812. OSzK. Kt. Fol. Lat. 139. 132 f. Nagy­részt Kovachich sk. kézírása. Az erdélyi útról: Repertórium expeditionis deputationalis diplo­matico Htterariae Martini Georgii et Josephi Nicolai Kovachich. OSzK. Kt. Fol. Lat. 127. 74 f. Kolligátum, részben Kovachich Márton György írása. Wenzel Gusztáv szerint (OSzK. Kt. Fol. Hung. 1168. Szakértői vélemény.) egy fél kötet hiányzik; nem tudom azonban, hogy ez milyen anyagot tartalmazhatott volna. 82 Fol. Lat. 139. ff. 2—5. A tételek sorszáma a jegyzékben meghaladja a 6300-at, 1100 tétel azonban sorszámtévesztés miatt levonandó, tehát a kötet kb. 5200 adatot tartalmaz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom