Levéltári Közlemények, 27. (1956)

Levéltári Közlemények, 27. (1956) - IRODALOM - Hajnal István: Comitatio Internazionale di Scienze Storiche. X. Congresso Internazionale di Scienze Storiche. Roma 4-11 Settembre 1955. Vol. I. Firenze, 1955. / 205–211. o.

Irodalom 207 mily töredékes, szétszórt, aránylag gyér a nagy római kultúra írásainak reánk ma­radt eredeti emlékanyaga. Együttvéve mégis nagy tömeg; és alig vonható le belőle valami kultúrtörténeti konklúzió az anyag teljességének áttekintése nélkül, mert hiszen a figyelmen kívül hagyott anyag könnyen rácáfolhat a konklúzióra. Teljes Inventáriumok híján minden kutatónak újra s újra fáradságos, hosszú munkával kell megszereznie a csak valamiként is megközelítő teljes áttekintést, az anyagnak világszerte való szétszórtsága miatt nemcsak nagy munkával, hanem új s új nagy költségekkel is. Viszont a szakszerű inventarizálás maga is hatalmas munka, nagy­számú munkatársat kíván, évtizedekig tarthat; s végül az inventáriumok nyomtatás­ban való publikálása hatalmas költségeket is jelent. Nézetem szerint más, közbenső megoldásokkal kellene kezdeni egyelőre. A fényképezés mai technikája lehetővé teszi ezt. Minden országban föl kellene állítani egy vagy több centrális paleográfiai gyűj­teményt, amely gondoskodnék az összes emlékek lefényképezéséről a saját területén, mégpedig megfelelő számú példányban, hogy másolatokat küldhessen a többi ország centrális gyűjteményeinek is. A költség persze még így is elég jelentős, bár csak pár tucatnyi fényképmásolatról van szó minden emlékről; viszont nem lenne szükséges hozzá a képzett szakemberek sokéves munkája. Minden ország kutatója megtalálná a teljes világanyagot az ország paleográfiai centrumában. Igaz, hogy csak nyers­anyag formájában,, csak a legszükségesebb jegyzetekkel a lelet származáshelyéről, stb.; a közelebbi tudakozódás már minden tudós speciális kutatómunkájához tartoznék. Szándékosan tértem ki már itt, az első előadás tárgyalásánál, e kérdésre, mert az minden más előadásban újra és újra megismétlődik; vannak köztük, amelyek saját szakmájukra nézve, körülbelül hasonló közbenső megoldást javasolnak. Elő aka­rom készíteni e kitéréssel végső javaslataimat is" a mi magyar tudományunk fokoza­tosan megoldandó feladataira is. Következik B. Bischoff müncheni professzor elődása az V— XII. századok könyvírásainak paleográfiájáról, ö is azzal kezdi, liogy a paleográfia ma már nem csupán filológiai-szövegkritikai célú stúdium, hanem a kultúrtörténetnek fontos alkatrésze. Érdekes dolog: az írásemlékek az antikkal szemben már a középkor elejéről évszázadról évszázadra növekvő mértékben szaporodnak, — kivéve a X. századot. Bischoff e kivételt a nyugati kultúrát romboló háborúkkal magyarázza. Nézetem szerint a gondolatkifejezés bámulatosan kifinomult szóbeli kultúrája szorí­totta, hátra akkor átmenetileg az addig még mintegy az antik leszármazó jaként továbbélt íráshasználatot, hogy aztán a XI. századtól az írásbeliség új alapokon, a finomult szóbeliséggel szoros közösségben, hirtelen új fejlődésnek induljon. A XII. századtól az emlékanyag: mérhetetlen. A korai középkort Bischoff a VIII. századdal választja ketté; e századig a könyv-kéziratok száma mintegy 1600; inventáriumuk már jórészt készen van és publikáltatott is egy nagy kiadványban; készülőben van az aránylag nem nagyszámú oklevelek inventáriuma is. Az írásformák ekkor még rendkívül változatosak; még nincs alapvető közös európai írás. A IX. századtól hirtelen növekszik az anyag; és az Európa különböző vidékein kialakult ún. „nemzeti írások" között hódítva nyomul előre az ún. „karoling­minuscula", mai írásunknak alapformája. A XI. századtól már mindenki ezt írja Európá­ban. Ekkor már — állapítja meg Bischoff, az eddigi felfogástól meglehetősen eltérően — az egyes helyi, szerzetesi scríptoriumok működésének vizsgálata már nem látszik termékeny módszernek, nagyobb vidékek áttekintésére lenne szükség. Az európai szellemi életnek nagyszabású egységesüléséről van tehát itt szó; Bischoff részben a szerzetesreformokkal, részben az iskolaügy fejlődésével magyarázza ezt. A „karo­ling-minuscula" kialakulása, elterjedése tehát óriási kultúrtörténeti jelentőségű fo­lyamat, teljes magyarázata eddig még nem sikerült és Bischoff sem kísérli meg itt ezt. Ugyancsak nagy jelentőségű az ún. „gótikus írásformának" keletkezése és elter­jedése. Bischoff megelégszik praktikus javaslatokkal a további kutatás számára, néha élesen rámutatva egyes legújabb paleográfiai munkák hibáira, amelyek különösen úgy keletkeztek, hogy a szerzők inkább csak egyes nyomokat követtek valamely írástípus életrajzának vizsgálatában, s nem tekintettek át nagy távolságokat és tömegeket. E századok már Magyarország paleográfiáját is közvetlenül érdeklik. A nagy távolságok módszerében nevezetes szerepet játszhat -a mi európai tájékunk, a latin kultúrkör keleti szélén s még csak alig egy-két százada csatlakozva ahhoz. Még

Next

/
Oldalképek
Tartalom