Levéltári Közlemények, 27. (1956)

Levéltári Közlemények, 27. (1956) - IRODALOM - Hajnal István: Comitatio Internazionale di Scienze Storiche. X. Congresso Internazionale di Scienze Storiche. Roma 4-11 Settembre 1955. Vol. I. Firenze, 1955. / 205–211. o.

IRODALOM COMITATO INTERNAZIONALE DI SCIENZE STORICHE X. CONGRESSO INTERNAZIONALE DI SCIENZE STORICHE Roma 4—11 Settembre 1955 RELAZIONI Voi. 1. Metodologìa — Problemi Generali — Scienze Ausiliare dell Storica. Firenze, Sansoni, 1955. Vili, 506, [2] p. 5 t.* Jelen referátumom a kötetnek a paleográfiával és diplomatikával foglalkozó részéről, a kongresszuson tartott következő öt előadásról szól: Charles Perrat: Paléographie Romaine (343—348. 1.) Bernhard Bischoff: Paläographie der abendländischen Buchschriften vom X. bis zum XII. Jahrhundert (385—407. 1.) Gaines Post: A general report: Suggestions for future studies in late medieval and renaissance Latin paleography (409—423. 1.) Franco Bartoloni: Paleografia e critica testuale (424—443. 1.) Leo Santifaller: Gedanken und Anregungen über technische Probleme der his­torischen Grundwissenschaften (444—447. 1.) Giulio Battelli: Le richerche storiche nell'Archivio Vaticano (448—477. 1.) Mindjárt megjegyzem, hogy a referátum elvállalásakor kértem Mezey László kartárs bevonását is a feladatba, legkiválóbb kodex-paleográfusként, míg magam főként csak az oklevél-paleográfiával foglalkoztam behatóbban. Battelli előadásának referátuma eredetileg is ' reá bízatott, én tehát csak röviden, a teljesség kedvéért foglalkozom itt vele. Az előadások több szempontból igen érdekesek és hasznosak. Először is, ele­venen tájékoztatnak a kérdéses tudományágak jelen helyzetéről, irányairól, mód­szereiről; nagy segítség ez a szakemberek számára, akik a speciális tudományágak irodalmának nagy tömkelegében áttekintést, szempontokat, értékeléseket kereshet­nek az előadásokból, amelyek igen hasznosan, idézik a legfontosabb, legújabb iro­dalmat is. Másodszor: mélységes hatású a problémák és munkálatok országokat és földrészeket átható nemzetközisége, ami az előadásokból elénk tárul; aki — mint magam is — részt vett az utolsó világháború előtti kongresszusokon, szinte ugrás­szerű hirtelen haladást tapasztal e téren is. Meg kell azonban jegyeznem, hogy tá­tongó ürességet is érez az ember, a görögkeleti kultúrkör paleográfiájának és diplo­matikájának teljes kimaradása miatt. Eznem politikai kérdés; égető tudományos szükséglet a latin kultúrkör szakembere "számára is a görögkeleti írás és oklevél fejlődésének ismerete, egyrészt mert a két kultúrkör fejlődése mélyen összefügg egymással, másrészt pedig, mert a különbségekből nagyszerű kölcsönös tanulságokat lehetne levonni. Lehetséges, hogy a kongresszusi kiadvány többi kötetei, amelyeket * Az 1956. nyár elején tragikus hirtelenséggel elhunyt Hajnal István professzor itt közölt, a Rómában 1955-ben tartott X. Nemzetközi Történész-Kongresszus egyes segédtudományi vonat­kozású előadásait tárgyaló ismertetése csak egy — sajnos csonkán maradt — részlete annak az összefoglaló jellegű tanulmánynak, melyben Hajnal professzor a Kongresszus teljes segéd­tudományi anyagát szándékozott összefoglalni. A Kongresszus teljes segédtudományi anyagáról többek által készített — s a Hajnal professzor által itt tárgyalt, elsősorban az ő tanulmányainak sajátos szempontjaiból értékelt egyes cikkekre, ill. előadásokra is újból részletesen kitérő — ismertetést folyóiratunk következő száma fogja közölni. (Szerk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom