Levéltári Közlemények, 6. (1928)

TARTALOM: Lap Dr. Herzog József: A magyar kamarai levéltár története (I. közi.) .. 1 Dr. Heeringa K.: A németalföldi levéltárak .. 53 Dr. Mályusz Elemér: Az Országos Levéltár Nádasdy-Ievéltárának magyar levelei (VII. közlemény) 66 Dr. Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi középkori pálos kolostorok oklevelei az Országos Levéltárban (III. közlemény) 87 Csobán Endre: Debrecen sz. kir. város levéltára . 204 Dr. Ányos Lajos: Szilágyi Erzsébet oklevelei (II. közlemény) 240 Dr. Fekete Lajos: A berlini és drezdai gyűjtemények török levéltári anyaga (I. közlemény) 259 Kisebb közlemények t Dr. Szabó István: A német levéltári törvény és levéltárvédelem problémái 306 Gagyi Jenő: A bukaresti levéltári és paleográfiai főiskola és a bukaresti levéltári múzeum , 319 Ismertetések : Dr. Sas Andor: Szabadalmas Munkács város levéltára 1376—1850. Ism.: Dr. Szabó István , 322 Nederlandsch Archivenblad. 35. évf. Ism.: M. Ö , ... 326 Archivalische Zeitschrift. Dritte Folge 3. m 4. Band. Der ganzen Reihe 36. u. 37. Band. Ism.: Dr. Paulinyi Oszkár 328 Bibliothéque de l'École des chartes. 88. évf. és 89. évf., 1—3. füzet. Ism.: Dr. Tirscher Jolán 332 Revista Archivelor. I—IV. évf. Ism.: G — 332 Miskolczy Gyula: A horvát kérdés története és irományai a rendi állam korában. I., II. kötet, Ism.: Dr. Mályusz Elemér 333 Sümeghy Dezső: Sopron vármegye levéltárának oklevélgyűjteménye. I. rész. Ism.: D. F v 337 Dr. vitéz Házi Jenő: Sopron sz. kir. város története. I. rész* 6. kötet. Ism.: Dr. Pleidell Ambrus 339 Dr. vitéz Házi Jenő: XVI. századi magyarnyelvű levelek Sopron sz, kir. város levéltárából. Ism.: Dr. Pleidell Ambrus 341 Magvar Protestáns Egyháztörténeti Adattár, XII. évfolyam. Ism.: Dr. Fekete Nagy Antal ...., 342 Dr. Alsó László: A nemesi község hatósága és szervezete. Ism.: Dr. Tirscher Jolán ,. , 343 Luigi Schiaparelli: Avviamento allo studio delle abbreviature Latiné nel Medioevo. Ism.: Dr. Klein Gáspár .^ 344 Pópa Traian: Documenta privitoare la trecntul Komanilor din seaunul Muresului. I. kötet. Ism.: Gr. J 345 Irodalomtörténet. 17. évf. (Hegyaljai Kiss Géza: Kazinczy Ferenc mint levéltáros.) Ism.: Sz. I. 346 Magyar Könyvszemle. 34., 35. kötet. Ism.: Dr. Varga Endre 347 Turul. 42. kötet Ism.: Dr. Fekete Nagy Antal 348 Történelmi és Régészeti Közlemények Miskolc város és Borsod vár­megye múltjából. III. évf., 1—2. szám. Ism.: Dr. Pleidell Ambrus 349 Jahresberichte für deutsche Geschichte. L, IL évi Ism.: M. E 350 Vegyes közlemények: Dr. Pleidell Ambrus: A Bécsi Magyar Történeti Intézetről 353 Jelentés az Országos Levéltár 1927. évi állapotáról és működéséről 357

Next

/
Oldalképek
Tartalom